Strona główna img Ogłoszenia img Podinspektor ds. księgowości i kadr

Podinspektor ds. księgowości i kadr

2017-03-01, Gdańsk

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej

80-247 Gdańsk ul. Sobótki 9

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektor ds. księgowości i kadr

- w wymiarze 0,5 etatu

 

 

  1. Wymagania formalne:

a)      wykształcenie wyższe lub średnie i trzyletni staż pracy;

b)      kwalifikacje zawodowe z zakresu rachunkowości i finansów do wykonywania czynności na w/w stanowisku potwierdzone odpowiednimi dokumentami;

c)      brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;

d)     nieposzlakowana opinia;

e)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

a)      doświadczenie w pracy w księgowości,

b)      doświadczenie w zakresie stosowania prawa pracy;

c)      znajomość przepisów kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;

d)     mile widziana znajomość obsługi programu Symfonia i Płatnik.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      bieżące prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b)      rozliczanie podatku od towarów i usług;

c)      prowadzenie spraw i dokumentów dotyczących wynagrodzeń pracowniczych, w tym sporządzanie i księgowanie list wypłat wynagrodzeń pracowniczych;

d)     dekretacja i ewidencja dokumentów płacowych;

e)      terminowe sporządzanie poprawnych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, wymaganych przez ZUS;

f)       prowadzenie akt osobowych pracowników;

g)      ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy;

h)      terminowe wystawianie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R,  PIT – 11, PIT – 40, PIT – 8B);

i)        ewidencjonowanie i analiza sprawozdawczości stanu zatrudnienia i wynagrodzeń do GUS.

 

  1. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny;

b)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz z numerem telefonu w celu umożliwienia powiadomienia o wynikach oceny formalnej i terminie kolejnego etapu naboru;

c)      oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

e)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;

f)       kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

g)      kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

h)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

i)        zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia;

j)        dodatkowo mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy, z aktualnego miejsca pracy, organizacji do której należy itp.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub doręczone listownie w terminie do dnia 7.03.2017 r. pod adresem:

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej

80 – 247 Gdańsk, ul. Sobótki 9

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

 

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej - nazwa stanowiska: Podinspektor ds. księgowości i kadr”.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data doręczenia do siedziby MZKZG przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku), nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie nastąpi w siedzibie MZKZG w dniu 8.03.2017 r. o godz. 9.00.

 

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można się zapoznać w sekretariacie MZKZG od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 .

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 342-25-00.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w MZKZG przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w MZKZG przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku w terminie do dnia 30.06.2017 r.