Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img III stopień - Kurs dla kandydatów na głównego księgowego (228 godzin) weekendy

III stopień - Kurs dla kandydatów na głównego księgowego (228 godzin) weekendy

Miasto:
Gdańsk
Data rozpoczęcia:
2017-10-21
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
3500,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach:
1800,- płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu;
1700,- płatne w trakcie kursu;
brak miejsc

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego,  który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz.U. poz. 1145. (kod zawodu 121101) oraz uzyskanie certyfikatu III stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczami Kursu dla kandydatów na głównego księgowego mogą być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie oraz wiedzę i umiejętności z zakresu Kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego).

PROGRAM:

I. Zaawansowana rachunkowość finansowa  z elementami etyki zawodowej i sprawozdawczość                                                                                                       

 • Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe
 • Rozrachunki
 • Obrót materiałowy, towarowy
 •  Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Finansowe składniki majątku trwałego
 • Kapitały i fundusze
 • Rozliczenia międzyokresowe
 • Ustalenie i podział wyniku finansowego
 • Rachunkowość przedsiębiorstw w sytuacjach szczególnych
 • Pojęcie i zakres sprawozdawczości
 • Roczne sprawozdanie finansowe jednostkowe
 • Roczne sprawozdanie finansowe skonsolidowane

II. Rachunek kosztów i  rachunkowość  zarządcza 

 • Klasyfikacja kosztów i analiza ich zmienności
 • Podstawowe systemy rachunku kosztów
 • Pomiar i ewidencja kosztów oraz ustalenie wyniku finansowego
 • Zasady rozliczania kosztów
 • Kalkulacja kosztów, wyrobów usług i kontraktów
 • Kalkulacja transakcji w handlu zagranicznym
 • Koszty w rachunkach decyzyjnych
 • Planowanie i kontrola kosztów przychodów i wyników
 • Standardowy rachunek kosztów
 • Analiza i interpretacja odchyleń kosztów i wyników
 • Metody oceny opłacalności decyzji długo procesowych
 • Pomiar i ocena dokonań

III. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

 • Procesy i mechanizmy rynkowe
 • Zasilanie finansowe
 • Wartość pieniądza w czasie
 • Planowanie nakładów finansowych
 • Długoterminowe i krótkoterminowe decyzje finansowe
 • Planowanie finansowe
 • Finansowanie obrotów z zagranicą

IV. Analiza bilansu i rachunku  wyników

 • Istota i metody analizy finansowej
 • Analiza bilansu i rachunku wyników
 • Syntetyczna ocena wyniku finansowego przedsiębiorstwa
 • Analiza rentowności w wielkościach bezwzględnych i względnych
 • Analiza struktury finansowej
 • Analiza płynności i obrotowości majątku ,ocena zdolności do kontynuowania działalności

V. Wybrane zagadnienia podatkowe i  ZUS

Program zajęć ustala wykładowca przedmiotu zakładając, ze słuchacze znają podstawowe zasady systemu podatkowego i funkcjonowania poszczególnych podatków, a w związku z tym koncentrując się głównie na omówieniu zmian w zasadach podatkowych wprowadzonych w czasie poprzedzającym prowadzenie zajęć.

VI. Przygotowanie ksiąg do badania  sprawozdań finansowych

 • Istota i cel badania sprawozdania finansowego
 • Przedmiot badania
 • Zakres i źródła badania
 • Opinia i raport biegłego
 • Warunki prawidłowości ksiąg rachunkowych, prowadzonych przy pomocy komputera

VII. Elementy prawa gospodarczego

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest organizowany w soboty i niedziele, z reguły co 2 tydzień w godz. od 9.00 do godz. 15.00 (przez około 7 miesięcy)

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

 • uczestnictwo w 60% zajęć dydaktycznych
 • zaliczenie prac kontrolnych i egzaminu pisemnego
 • uzyskanie na egzaminie co najmniej:
  • 50% punktów możliwych do osiągnięcia tj. 90 pkt. – uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 poz. 186)
  • 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu tj. 108 pkt. I nie mniej niż 50% z każdego modułu tematycznego – uczestnik otrzymuje dodatkowo certyfikat głównego księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu III stopnia ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

OPŁATA:

 • 3500 zł od osoby

RATY:

Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach.

1)      I rata - 1800 zł płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu

2)      II rata - 1700 zł płatna w trakcie kursu.

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 58 341 25 30

fax. 58 344 17 87

e-mail: biuro@gdansk.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8:30 - 16:30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@gdansk.skwp.pl