Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu okręgowym są:

a)   walne zebranie członków,

b)   zarząd oddziału okręgowego,

c)   okręgowa komisja rewizyjna,

d)  okręgowy sąd koleżeński.


Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Oddziału Okręgowego.

Zarząd Oddziału Okręgowego w Gdańsku kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych na terenie Pomorza. Wybierany jest co 4 lata przez Walne Zebranie Członków. Zarząd Oddziału wyłania ze swego grona Prezydium Zarządu Oddziału. 

W okresie od 2015 do 2018 roku Zarząd Oddziału Okręgowego w Gdańsku stanowią:

Prezydium Zarządu:
Prezes dr Jerzy Łopacki


Wiceprezes Jan Bielawski

Wiceprezes dr Aldona Uziębło

Sekretarz Zofia Kalisz

Skarbnik Mieczysław Piekarski


Członkowie:
Danuta Anolik-Małkowska
Ewa Dreliszak
Dorota Kania
Krzysztof Tyda
Jadwiga Urbańska-Dąbek
Anna Waśko

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności Oddziału Okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych. 


Okręgowy Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia.


Skład osobowy na lata 2015 – 2018:

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Robert Rzepiński
Z-ca Przewodniczącego - Urszula Adamska
Członek - Irena Kusyk
Członek - Dorota Rutkowska
Członek - Wiesława Sitkowska


Okręgowy Sąd Koleżeński
Przewodniczący - Krystyna Jankowska
Członek - Zofia Kos-Sokołowska
Członek - Weronika Klisz