Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img II stopień - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) (264 godziny) weekendy

II stopień - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) (264 godziny) weekendy

Miasto:
Gdańsk
Data rozpoczęcia:
2018-09-01
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
3700,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w trzech ratach:
1300,- płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu;
1200,- płatne w trakcie kursu;
1200,- płatne w trakcie kursu.
brak miejsc

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości,  który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz.U. poz. 1145. (kod zawodu 241103) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczami Kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności z zakresu Kursu podstaw rachunkowości – dla kandydatów na księgowego.

PROGRAM:

I.  Rachunkowość z elementami etyki zawodowej (176 godzin)                                                                                             

 1. Wprowadzenie do rachunkowości
 2.  Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i kapitałów
 3.  Księgowość zarobkowa
 4.  Księgowość materiałowa i towarowa
 5.  Ewidencja rzeczowych i finansowych składników majątku trwałego
 6.  Ewidencja kosztów i produktów
 7.  Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg

 

 II. Rozliczenia przedsiębiorstw z budżetem i instytucjami publiczno-prawnymi (36 godzin)                      

 1. Ogólna charakterystyka systemu podatkowego i funkcje poszczególnych podatków
 2.  Zasady ubezpieczeń społecznych oraz rozliczenia jednostek gospodarczych z ZUS
 3.  Podatek dochodowy  od osób fizycznych
 4. Podatek od towarów i usług
 5. Podatki kosztowe i opłaty lokalne
 6.  Podatek dochodowy od osób prawnych

III.     Elementy Prawa Gospodarczego (20  godzin)

 1. Charakterystyka i źródła prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa czekowego i wekslowego
 2. Ustawa o działalności gospodarczej oraz charakterystyka przepisów o rachunkowości
 3. Spółki osobowe i kapitałowe prawa cywilnego i handlowego
 4. Zawieranie i rozwiązywanie umów
 5. Przepisy dotyczące środków pieniężnych
 6. Zasady wynagradzania
 7. Przepisy dotyczące kapitałów i funduszy
 8. Obrót wekslowy i czekowy
 9. Zasady zakupu i sprzedaży dóbr
 10. Zasady zatwierdzania sprawozdania finansowego
 11. Likwidacja podmiotów gospodarczych, postępowanie upadłościowe, układowe i ugodowe.

IV. Rachunkowość informatyczna (32 godziny)

 1. Program Symfonia  - FK i ŚRODKI TRWAŁE.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest organizowany w soboty i niedziele, z reguły co 2 tydzień w godz. od 9.00 do godz. 15.00 (przez około 10 miesięcy) 

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

 • uczestnictwo w 60% zajęć dydaktycznych
 • zaliczenie prac kontrolnych i egzaminu pisemnego
 • uzyskanie na egzaminie co najmniej:
  • 50% punktów możliwych do osiągnięcia tj. 90 pkt. – uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 poz. 186)
  • 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu tj. 108 pkt. I nie mniej niż 50% z każdego modułu tematycznego – uczestnik otrzymuje dodatkowo certyfikat specjalisty ds. rachunkowości potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II stopnia ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

OPŁATA:

 • 3700 zł od osoby

RATY:

Istnieje możliwość zapłaty w trzech ratach.

1)      I rata - 1300 zł płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu

2)      II rata - 1200 zł płatna w trakcie kursu;

3)      III rata - 1200 zł płatna w trakcie kursu.

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 58 341 25 30

fax. 58 344 17 87

e-mail: biuro@gdansk.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8:30 - 16:30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@gdansk.skwp.pl