Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
22.07.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
środa
Opłata:
240,- zł od osoby
228,- zł Cena po zniżce dla Członków
216,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia
204,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia i jednocześnie będących członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Gdańsku

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 22 lipca 2020 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar), poprzez platformę clickmeeting.com. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

CEL SZKOLENIA

zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów dotyczących fakturowania oraz możliwości samodzielnego sporządzenia dokumentacji podatkowej. Zostaną szczegółowo omówione zasady wystawiania i ewidencjonowania faktur oraz pułapek czyhających w obrocie gospodarczym na wystawców i odbiorców faktur.

PROGRAM

 • Definicja faktury i podstawa prawna do jej wystawienia, w tym aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania
 • Definicja legalna faktury i faktury elektronicznej
 • Obowiązkowa zapłata za fakturę na wskazany rachunek bankowy – konsekwencje.
 • Transakcje dla których istnieje obowiązek wystawienia faktury,
 • Transakcje, które nie rodzą bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury,
 • Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur,
 • Faktury wystawiane na żądanie
 • Wystawianie faktur przy sprzedaży paragonowej
 • Faktura a rachunek. Czy istnieje obowiązek wystawiania rachunków do umów zleceń?
 • Sposoby dokumentowania zdarzeń gospodarczych przez podatników,
 • Omówienie na przykładach katalogu obowiązkowych danych na fakturze
 • Skutki braku obowiązkowych informacji na fakturze VAT – nowe sankcje.
 • Przypadki węższego zakresu informacji na fakturze, w tym omówienie rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur VAT
 • Zasady wystawiania faktur przy obowiązkowym split payment od września 2019r.
 • Skutki nieprawidłowego wystawienia faktury VAT przy obowiązkowym split payment
 • Faktura wystawiana w przypadku metody kasowej
 • Samofakturowanie
 • Faktury wystawiane w przypadku procedury VAT marży
 • Nowe zasady wystawiania faktur VAT RR
 • Faktura w języku obcym.
 • Sposoby przeliczania kwot z faktur wyrażonych w walucie obcej,
 • Refakturowanie
 • Fakturowanie zaliczek
  • definicja faktury zaliczkowej
  • przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
  • termin wystawienia faktury zaliczkowej
  • faktury zaliczkowe w eksporcie
  • faktura końcowa
  • czy faktura zaliczkowa może obejmować 100% płatności?
  • Faktura zaliczkowa i faktura końcowa wystawiane w tym samym okresie rozliczeniowym
  • obowiązkowe dane faktury zaliczkowej
  • obowiązkowe dane faktury końcowej
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • Faktury i noty korygujące – pytania i odpowiedzi,
 • Duplikaty
 • Faktury wystawione w sposób wadliwy, nierzetelny. Przesłanki anulowania faktury. Sankcje a „pusta” faktura.
 • Zasady przechowywania faktur.
 • Faktury elektroniczne. Zasady wystawiania faktur elektronicznych, w tym obowiązkowa zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 • Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.
 • 108 ustawy o VAT i dodatkowe zobowiązania w podatku VAT
  • Sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawiania faktur VAT
  • Art. 108 ustawy o VAT a możliwość korekty danych na fakturze
  • Obowiązek zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury VAT
  • Stawki dodatkowych zobowiązań w VAT w 2020r.:
   • Stawka 0% w przypadku autokorekty
   • Stawka 15% w przypadku kontroli skarbowej
   • Stawka 20% VAT w przypadku kontroli podatkowej
   • Stawka 30% VAT w przypadku postępowania podatkowego
   • Stawka 100% VAT – w przypadku „pustych faktur VAT”
 • Odpowiedzialność karno – skarbowa i karna za niewystawianie faktur lub wystawianie faktur nierzetelnych.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240 zł  od osoby

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane po szkoleniu na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie się poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze  Konto PKO BP Gdańsk nr 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349