Miasto:
Gdańsk
Miejsce:
ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk
Termin rozpoczęcia:
02.09.2023
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
2050,- zł od osoby
1950,- zł Cena po zniżce dla Członków
Raty:
1025,- zł płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu,
1025,- zł płatne w trakcie kursu,

 

Zapisując się na kurs „I stopień - Kurs podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego” w O/O w Gdańsku otrzymasz bezpłatny kwartalny dostęp do serwisu internetowego Wydawnictwa Rachunkowość.

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U.2018.227) (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Kurs skierowany jest do osób zamierzających zdobyć wiadomości z zakresu rachunkowości od podstaw.

Słuchaczem kursu podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 • posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
 • uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

PROGRAM NAUCZANIA:

Szczegółowy program nauczania dostępny TUTAJ

 

ORGANIZACJA:

 • Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, z reguły co 2 tydzień w godz. od 8.30 do godz. 13.30 w siedzibie Stowarzyszenia (Jaśkowa Dolina 93) wg harmonogramu dat dostępnego TUTAJ
 • W przypadku ponownego ograniczenia funkcjonowania Placówek Oświatowych lub w innych sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć dydaktycznych, bez uzyskania zgody uczestników.
 • Egzamin odbędzie się w formie tradycyjnej (stacjonarnej) w możliwie najszybszym terminie po ukończeniu kursu.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej.

Udostępnienie materiałów w formie papierowej:

 • odbiór na pierwszych zajęciach

Udostępnienie materiałów w formie elektronicznej:

 • do pobrania na Platformie Szkoleniowej SKwP O/O w Gdańsku (dostęp po rozpoczęciu kursu)

Formą zaliczenia kursu jest łącznie:

 1. uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych, 
 2. zaliczenie prac kontrolnych,
 3. pisemny egzamin kwalifikacyjny. 

Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności sprawdzana przez wykładowcę na zajęciach oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest potwierdzenie efektów kształcenia określonych w ramowym programie nauczania i uzyskanie, na potrzeby:

 1. ukończenia kursu (zaświadczenie według przepisów MEN) – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
 2. otrzymania certyfikatu SKwP – co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania i nie mniej niż 40% punktów z każdej części egzaminu.

Odbiór zaświadczeń i certyfikatów:

 • osoby z Trójmiasta - odbiór osobisty w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Jaśkowa Dolina 93)
 • osoby spoza Trójmiasta - wysyłka dokumentów listem poleconym Poczty Polskiej (na adres wskazany przez uczestnika kursu)

OPŁATA:

 • 2050 zł od osoby

RATY:

Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach.

1)      I rata - 1025 zł płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu

2)      II rata - 1025 zł płatna w trakcie kursu.

DOFINANSOWANIE KFS:

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków z KFS.

Informacje o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakich wysokościach należy szukać na stronie Urzędu Pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

 

 

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063