Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
01.09.2020
Typ:
Kurs
Tryb:
wt/czw
Opłata:
3800,- zł od osoby
3610,- zł Cena po zniżce dla Członków
3610,- zł Cena po zniżce za kontynuację dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących kolejny kurs długi, w ciągu 1 roku od jego ukończenia
3420,- zł Cena po zniżce za kontynuację dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących kolejny kurs długi, w ciągu 1 roku od jego ukończenia i jednocześnie będących Członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Gdańsku
Raty:
1300,- zł płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu,
1300,- zł płatne w trakcie kursu,
1200,- zł płatne w trakcie kursu,
Zapisz się

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j.Dz.U.2018.227) (kod zawodu 241103) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:

a). posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu I-go stopnia (certyfikat SKwP)

lub

 • zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego

lub

 • tytułem technika rachunkowości

lub

 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,

b). uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c). rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA

Kurs obejmuje trzy moduły dydaktyczne:

Moduł III Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej

Moduł IV Prawo podatkowe

Moduł V Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

 

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć:

Moduł III Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej

3.1         Zagadnienia organizacji rachunkowości

3.1.1    Funkcje, zadania i zasady rachunkowości

3.1.2    Prowadzenie ksiąg rachunkowych

3.1.3    Inwentaryzacja

3.1.4    Polityka rachunkowości

3.1.5    Rachunkowość jako źródło wewnętrznej informacji gospodarczej 

3.2         Wymogi zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych

3.3         Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki

3.3.1    Dokumentacja obrotu pieniężnego

3.3.2    Ewidencja krajowych środków pieniężnych

3.3.3    Ewidencja środków pieniężnych w walutach obcych

3.3.4    Ewidencja kredytów bankowych i pożyczek (zaciągniętych i udzielonych)

3.3.5    Zasady wyceny środków pieniężnych, kredytów bankowych i pożyczek

3.3.6    Inne środki pieniężne

3.3.7    Inwentaryzacja środków pieniężnych, kredytów bankowych i pożyczek

3.4         Rozrachunki

3.4.1    Istota i klasyfikacja rozrachunków

3.4.2    Organizacja ewidencji rozrachunków z różnych tytułów

3.4.3    Ewidencja rozrachunków z tytułu podatków

3.4.4    Zasady wyceny i ewidencji rozrachunków z tytułu dostaw i usług w obrocie krajowym

3.4.5    Rozrachunki wyrażone w walucie obcej, w tym różnice kursowe

3.4.6    Rozrachunki wątpliwe i sporne, odpisy aktualizujące

3.4.7    Dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników

3.4.8    Dokumentacja i ewidencja rozliczeń z ZUS

3.4.9    Inne rozrachunki, w tym fundusze specjalne

3.4.10  Inwentaryzacja rozrachunków

3.5         Materiały i towary

3.5.1    Charakterystyka i dokumentacja obrotu materiałowego

3.5.2    Ewidencja zakupu i zużycia materiałów, bieżąca i bilansowa wycena materiałów

3.5.3    Charakterystyka i dokumentacja obrotu towarowego

3.5.4    Ewidencja zakupu i sprzedaży towarów, bieżąca i bilansowa wycena towarów

3.5.5    Ewidencja analityczna obrotu materiałowego i towarowego

3.5.6    Inwentaryzacja materiałów i towarów

3.6         Niefinansowe aktywa trwałe

3.6.1    Pojęcie i klasyfikacja aktywów trwałych

3.6.2    Wycena i ewidencja środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie

3.6.3    Wycena i ewidencja wartości niematerialnych i prawnych

3.6.4    Amortyzacja (księgowa i podatkowa) niefinansowych aktywów trwałych

3.6.5    Inwentaryzacja niefinansowych aktywów trwałych

3.7         Inwestycje i zobowiązania finansowe

3.7.1    Pojęcie i klasyfikacja inwestycji

3.7.2    Ogólne zasady bieżącej i bilansowej wyceny inwestycji

3.7.3    Ewidencja inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych

3.7.4    Klasyfikacja, wycena i ewidencja zobowiązań finansowych

3.7.5    Inwentaryzacja inwestycji i zobowiązań finansowych

3.8         Kapitały (fundusze) własne

3.8.1    Charakterystyka kapitałów (funduszy) w różnych formach organizacyjno-prawnych jednostek gospodarczych

3.8.2    Zasady wyceny i ewidencji kapitałów (funduszy) własnych

3.9         Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe

3.9.1    Klasyfikacja, wycena i ewidencja rezerw na zobowiązania

3.9.2    Klasyfikacja, wycena i ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów (czynnych i biernych)

3.9.3    Klasyfikacja, wycena i ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów

3.10       Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej

3.10.1  Klasyfikacja podstawowej działalności operacyjnej (produkcja, usługi, handel)

3.10.2  Ewidencja kosztów według rodzajów, miejsc ich powstawania i nośników

3.10.3  Ustalanie jednostkowego kosztu wytworzenia produktów (kalkulacja podziałowa prosta i ze współczynnikami, kalkulacja doliczeniowa zleceniowa i asortymentowa)

3.10.4  Ewidencja produktów i ich sprzedaży, w tym reklamacje

3.10.5  Ustalanie wyniku ze sprzedaży

3.11      Wynik finansowy

3.11.1  Koszty i przychody pozostałej działalności operacyjnej

3.11.2  Koszty i przychody finansowe

3.11.3  Podatek dochodowy

3.11.4  Ustalanie wyniku finansowego w ciągu roku

3.11.5  Ustalanie rocznego wyniku finansowego – przeksięgowania wynikowe

3.11.6  Ewidencja podziału wyniku finansowego

3.12      Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego

3.12.1  Wymagania jakościowe sprawozdania finansowego

3.12.2  Bilans – charakterystyka poszczególnych pozycji i zasady sporządzania

3.12.3  Rachunek zysków i strat – warianty rachunku zysków i strat, charakterystyka poszczególnych pozycji i zasady sporządzania

3.12.4  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

3.12.5  Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i obowiązki z tego wynikające

3.13      Zasady zawodowej etyki w rachunkowości

3.13.1  Zasada kompetencji zawodowych i wysokiej jakości pracy

3.13.2  Zasada niezależności zawodowej

3.13.3  Zasada odpowiedzialności za przygotowywane i prezentowane informacje z zakresu rachunkowości

3.13.4  Zasady postępowania osoby zajmującej się rachunkowością w relacjach z osobami, jednostkami i instytucjami powiązanymi z nią zawodowo

3.13.5  Zasady postępowania osoby zajmującej się rachunkowością w przypadkach sporu i sprzeczności interesów

3.13.6  Zasady postępowania osoby zajmującej się rachunkowością w sytuacjach szczególnych jednostki prowadzącej rachunkowość lub jednostki usługowo prowadzącej rachunkowość

3.13.7  Zasada zachowania tajemnicy zawodowej

3.13.8  Zasady właściwego oferowania usług z rachunkowości

 

Moduł IV   Prawo podatkowe

4.1       Podatek od towarów i usług (VAT) 

4.1.1    Dostawa towarów i świadczenie usług  na terenie kraju – wybrane transakcje pomiędzy podmiotami krajowymi

4.1.2    Ogólna charakterystyka transakcji zagranicznych (eksport, import, WDT, WNT ) oraz miejsce ich świadczenia (opodatkowania)

4.1.3    Odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych

4.1.4    Podatnicy podatku od towarów i usług (zwolnienia podmiotowe)

4.1.5    Moment powstania obowiązku podatkowego – zasady ogólne i szczególne

4.1.6    Podstawa opodatkowania

4.1.7    Stawki podatku  i zwolnienia przedmiotowe

4.1.8    Ogólne zasady odliczania podatku naliczonego i zwrotu nadwyżki VAT (terminy i ograniczenia)

4.1.9    Ewidencja dla potrzeb VAT oraz sposób jego rozliczania ( terminy, deklaracje, informacje podsumowujące)

4.2         Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)

4.2.1    Zakres podlegania obowiązkowi podatkowemu (podatnicy, dochód podatkowy, strata podatkowa, rok podatkowy)

4.2.2    Przychód podatkowy z działalności gospodarczej (zasady ustalania, moment/data  powstawania wyłączenia z opodatkowania)

4.2.3    Koszty uzyskania przychodu (moment ich ustalania), wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

4.2.4    Zasady i terminy rozliczeń podatku (właściwość organów podatkowych, zaliczki, zeznania podatkowe),

4.3         Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT

4.3.1    Pojęcie płatnika i podatnika

4.3.2    Podstawowe zasady opodatkowania dochodów ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników, świadczenia nieodpłatne

4.3.3    Dokumentacja płatnika, oświadczenia podatkowe, naliczenie zaliczek, informacje podatkowe, deklaracje podatkowe, terminy rozliczeń, właściwości organów

4.3.4    Obowiązki płatnika, odpowiedzialność osobista oraz odpowiedzialność karna skarbowa

4.4         Podatki kosztowe i opłaty

4.4.1    Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych

4.4.2    Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

4.4.3    Inne podatki i opłaty (PFRON, opłata skarbowa, opłaty ekologiczne)

4.5         Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

4.5.1.   Zobowiązania podatkowe

4.5.2.   Ulgi w spłacie zobowiązań, skutki nieterminowych wpłat podatku

 

Moduł V Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

5.1         Prawo pracy

5.1.1    Podstawowe zasady prawa pracy

5.1.2    Stosunek pracy i jego strony

5.1.3    Umowy o pracę (rodzaje umów, ich treść, zawieranie umowy)

5.1.4.   Czas pracy, urlopy pracownicze, wypłaty wynagrodzeń

5.1.5.   Ustanie stosunku pracy (świadectwo pracy)

5.2         Prawo ubezpieczeń społecznych

5.2.1    Podstawy ubezpieczeń społecznych

5.2.2    Dokumentacja ubezpieczeń społecznych

5.2.3.   Rozliczenia z ZUS z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników

5.3         Prawo gospodarcze

5.3.1    Uregulowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej

5.3.2    Prawo cywilne w działalności gospodarczej

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest organizowany w dwóch trybach:

 • zajęcia dwa dni w tygodniu (poniedziałki i środy) w godz. od 16.30 do 19.45 lub
 • zajęcia dwa dni w tygodniu (wtorek i czwartek) w godz. od 16.30 do 19.45

(przez około 8 miesięcy).

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i pisemny egzamin kwalifikacyjny. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego.

Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017.1632).

Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia i wymaganych efektów kształcenia oraz spełnienie warunków określonych w załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie certyfikacji zawodu księgowego jest podstawą otrzymania certyfikatu specjalisty ds. rachunkowości potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II-go stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP. Certyfikat wydawany jest przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Egzaminy kwalifikacyjne, sprawdzające efekty kształcenia, przeprowadzane są zgodnie z jednolitymi standardami, określonymi w załączniku nr 4 do uchwały nr 931/351/2018 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie systemu szkolenia oraz certyfikacji zawodowej księgowych w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce potwierdza posiadanie wymaganych efektów kształcenia (umiejętności) dla kwalifikacji w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości, a mianowicie:

 • ocena poprawności dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych,
 • dekretowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • przygotowanie deklaracji, zeznań podatkowych i informacji dotyczących podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

 

OPŁATA:

 • 3800 zł od osoby

RATY:

Istnieje możliwość zapłaty w trzech ratach:

1)      I rata - 1300 zł płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu,

2)      II rata - 1300 zł płatna w trakcie kursu,

3)      III rata - 1200 zł płatna w trakcie kursu.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349