Miasto:
Gdańsk
Miejsce:
ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk
Termin rozpoczęcia:
07.03.2024
Typ:
Kurs
Tryb:
wt/czw
Opłata:
4700,- zł od osoby
4600,- zł Cena dla członków
Raty:
1700,- zł płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu,
1500,- zł płatne w trakcie kursu,
1500,- zł płatne w trakcie kursu,

Zapisując się na kurs „II stopień - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego)” w O/O w Gdańsku otrzymasz bezpłatny kwartalny dostęp do serwisu internetowego Wydawnictwa Rachunkowość.

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j.Dz.U.2018.227) (kod zawodu 241103) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:

a)   posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu I-go stopnia (certyfikat SKwP)

lub

 • zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego

lub

 • tytułem technika rachunkowości

lub

 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,

b)   uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c)    rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

PROGRAM NAUCZANIA:

Szczegółowy program nauczania dostępny TUTAJ

ORGANIZACJA:

 • Zajęcia odbywać się będą z reguły dwa dni w tygodniu (wtorek i czwartek) w godz. od 16.30 do 19.45 w siedzibie Stowarzyszenia (Jaśkowa Dolina 93). wg. harmonogramu dat dostępnego TUTAJ
 • W przypadku ponownego ograniczenia funkcjonowania Placówek Oświatowych lub w innych sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć dydaktycznych, bez uzyskania zgody uczestników.
 • Egzamin odbędzie się w formie tradycyjnej (stacjonarnej) w możliwie najszybszym terminie po ukończeniu kursu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej.

Udostępnienie materiałów w formie papierowej:

 • odbiór na pierwszych zajęciach

Udostępnienie materiałów w formie elektronicznej:

 • do pobrania na Platformie Szkoleniowej SKwP O/O w Gdańsku (dostęp po rozpoczęciu kursu)

Formą zaliczenia kursu jest łącznie:

 1. uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych, 
 2. zaliczenie prac kontrolnych,
 3. pisemny egzamin kwalifikacyjny. 

Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności sprawdzana przez wykładowcę na zajęciach oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest potwierdzenie efektów kształcenia określonych w ramowym programie nauczania i uzyskanie, na potrzeby:

 1. ukończenia kursu (zaświadczenie według przepisów MEN) – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
 2. otrzymania certyfikatu SKwP – co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania i nie mniej niż 40% punktów z każdej części egzaminu.

Odbiór zaświadczeń i certyfikatów:

 • osoby z Trójmiasta - odbiór osobisty w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Jaśkowa Dolina 93)
 • osoby spoza Trójmiasta - wysyłka dokumentów listem poleconym Poczty Polskiej na terenie Polski (na adres wskazany przez uczestnika kursu)

OPŁATA:

 • 4700 zł od osoby

RATY:

Istnieje możliwość zapłaty w trzech ratach:

1)      I rata - 1700 zł płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu,

2)      II rata - 1500 zł płatna w trakcie kursu,

3)      III rata - 1500 zł płatna w trakcie kursu.

 

DOFINANSOWANIE KFS:

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków z KFS.

Informacje o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakich wysokościach należy szukać na stronie Urzędu Pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213, 601 350 535
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063