Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
01.09.2020
Typ:
Kurs
Tryb:
wt/czw
Opłata:
4100,- zł od osoby
3895,- zł Cena po zniżce dla Członków
3895,- zł Cena po zniżce za kontynuację dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących kolejny kurs długi, w ciągu 1 roku od jego ukończenia
3690,- zł Cena po zniżce za kontynuację dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących kolejny kurs długi, w ciągu 1 roku od jego ukończenia i jednocześnie będących Członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Gdańsku
Raty:
1400,- zł płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu,
1400,- zł płatne w trakcie kursu,
1300,- zł płatne w trakcie kursu,
Zapisz się

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j.Dz.U.2018.227) (kod zawodu 121101) oraz uzyskanie certyfikatu III stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba:

a)      posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,

b)      posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez SKwP z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP)

lub

 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości

lub

 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów

lub

 • tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, która uzyskała akredytację SKwP lub
 • tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości
  z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,

c)      uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy
w zawodzie księgowego,

d)      rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

SZCZĘGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 

Kurs obejmuje pięć modułów dydaktycznych:

Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT

Moduł VII Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami

Moduł VIII Sprawozdania finansowe i ich analiza

Moduł IX  Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji

Moduł X   Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia.

 

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć:

Moduł VI   Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT

6.1         Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF)

6.2         Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej

6.2.1    Polityka rachunkowości w jednostce gospodarczej

6.2.1.1 Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – podstawowe zasady opracowania

6.2.1.2 Wymogi wobec informatycznego systemu finansowo-księgowego

6.2.1.3 Bezpieczeństwo informatycznego systemu finansowo-księgowego

6.2.2    Organizacja kontroli i obiegu dokumentów w jednostce gospodarczej

6.2.3    Przygotowanie jednostki do inwentaryzacji – instrukcje i zarządzenia inwentaryzacyjne

6.2.4    Rachunkowość a kontrola wewnętrzna

6.2.5    Zadania głównego księgowego w jednostce gospodarczej

6.3         Odroczony podatek dochodowy

6.3.1    Podstawowe definicje, w tym wartość bilansowa i podatkowa aktywów i pasywów

6.3.2    Zasady ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

6.3.3    Zasady prezentacji podatku odroczonego – rachunek zysków i strat lub kapitał własny

6.4         Wycena składników aktywów działalności operacyjnej – z uwzględnieniem skutków podatkowych

6.4.1    Ustalanie wartości bieżącej i na dzień bilansowy aktywów operacyjnych

6.4.1.1 Wartości niematerialne i prawne

6.4.1.2 Rzeczowe aktywa trwałe

6.4.1.3 Rzeczowe aktywa obrotowe

6.4.1.4 Należności operacyjne, w tym obrót wierzytelnościami

6.4.1.5 Rozliczenia międzyokresowe czynne

6.4.2.   Utrata wartości aktywów operacyjnych – wycena, ujmowanie, prezentacja

6.4.2.1 Identyfikacja składników aktywów operacyjnych generujących korzyści pojedynczo

6.4.2.2 Analiza przesłanek utraty wartości

6.4.2.3 Kalkulacja i ewidencja odpisu aktualizującego wartość składnika aktywów operacyjnych wypracowującego korzyści ekonomiczne pojedynczo

6.4.2.4 Analiza wartości dokonanych odpisów aktualizujących w następnych okresach obrotowych

6.4.2.5 Prezentacja informacji związanych z utratą wartości aktywów operacyjnych w sprawozdaniu finansowym

6.5         Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną – z uwzględnieniem skutków podatkowych

6.5.1    Instrumenty finansowe

6.5.1.1 Istota instrumentu finansowego

6.5.1.2 Ujmowanie i wycena instrumentów finansowych

6.5.1.3 Klasyfikacja i reklasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych na potrzeby wyceny

6.5.1.4 Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń

6.5.1.5 Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym

6.5.2    Nieruchomości inwestycyjne

6.5.2.1 Wycena bieżąca – z uwzględnieniem kosztów kredytu na finansowanie nieruchomości inwestycyjnych

6.5.2.2 Wycena na dzień bilansowy – z uwzględnieniem utraty wartości na dzień bilansowy

6.5.2.3 Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w sprawozdaniu finansowym

6.6         Kapitały i fundusze własne –  z uwzględnieniem skutków podatkowych

6.6.1    Kapitały własne i ich związek z formą organizacyjno-prawną jednostki prowadzącej księgi rachunkowe

6.6.2    Wycena i ujmowanie kapitału własnego

6.6.3    Kapitał własny a prawo podatkowe

6.6.4    Prezentacja kapitałów własnych w sprawozdaniu finansowym

6.7         Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych

6.7.1    Zobowiązania i fundusze specjalne – wycena, ujmowanie, prezentacja

6.7.2    Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne – wycena, ujmowanie, prezentacja

6.7.3    Rozliczenia międzyokresowe przychodów – wycena, ujmowanie, prezentacja

6.7.4    Różnice pomiędzy uregulowaniami w ustawie o rachunkowości i ustawach podatkowych

6.8         Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania  (leasing, kontrakty długoterminowe) – z uwzględnieniem skutków podatkowych

6.8.1    Leasing – rodzaje, wycena, ujmowanie

6.8.1.1 Podstawowe pojęcia

6.8.1.2 Istotne warunki umów i rodzaje leasingu

6.8.1.3 Leasing według prawa bilansowego

6.8.1.4 Leasing w ustawach o podatku dochodowym i podatku od towarów i usług (VAT)

6.8.2    Kontrakty długoterminowe

6.8.2.1 Definicje pojęć

6.8.2.2 Metody ustalania przychodów i kosztów z niezakończonej usługi długoterminowej

6.8.2.3 Ujmowanie niezakończonych usług długoterminowych

6.8.2.4 Prezentacja kontraktów długoterminowych w sprawozdaniu finansowym

6.8.2.5 Umowy o usługi długoterminowe a podatki (dochodowy i VAT)

6.9         Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych

6.9.1    Współczesna wolność rynku a zasady etyczne

6.9.2    Etyka zawodowa w rachunkowości i dylematy etyczne

6.9.3    Rola głównego księgowego w promowaniu etyki zawodowej oraz w rozwiązywaniu dylematów etycznych

 

Moduł VII   Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami

7.1         Rachunek kosztów

7.1.1    Istota kosztów i rachunku kosztów

7.1.1.1 Kryteria klasyfikacji kosztów

7.1.1.2 Podstawy organizacyjne rachunku kosztów

7.1.1.3 Rachunek kosztów dla celów sprawozdawczości zewnętrznej

7.1.1.4 Identyfikacja i ewidencja kosztów dla celów podejmowania decyzji zarządczych

7.1.2    Wycena produktów gotowych i produkcji w toku

7.1.2.1 Parametry bieżącej wyceny

7.1.2.2 Parametry bilansowej wyceny

7.1.3   Identyfikacja, ewidencja, rozliczanie kosztów a prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym – z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności operacyjnej (produkcyjnej, usługowej, handlowej)

7.1.3.1 Pełna ewidencja i rozliczanie kosztów oraz ustalenie wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym

7.1.3.2 Uproszczone ewidencje kosztów i ustalanie wyniku finansowego

7.1.4    Koszt wytworzenia produktu

7.1.4.1 Składowe kosztu wytworzenia produktu

7.1.4.2 Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

7.1.5    Kalkulacja kosztu wytworzenia

7.1.5.1 Obiekty kosztów

7.1.5.2 Ustalanie jednostkowego kosztu wytworzenia produktów (kalkulacja podziałowa fazowa, kalkulacja doliczeniowa skumulowana i zróżnicowana, kalkulacja w procesach sprzężonych)

7.1.6    Wybrane modele rachunku kosztów

7.1.6.1 Rachunek kosztów rzeczywistych, normalnych, standardowych

7.1.6.2 Rachunek kosztów pełnych

7.1.6.3 Rachunek kosztów zmiennych

7.2         Podstawy rachunkowości zarządczej

7.2.1    Rachunek wyników dla celów zarządczych

7.2.2    Podstawy analizy „koszty – rozmiary produkcji – zysk”

7.2.2.1 Próg rentowności

7.2.2.2 Dźwignia operacyjna

7.2.3    Wykorzystanie informacji z rachunku kosztów do rozwiązywania  problemów decyzyjnych krótkiego okresu

7.2.4    Elementy budżetowania i kontroli kosztów

7.2.4.1 Pojęcie i rodzaje budżetów

7.2.4.2 Metody budżetowania

7.3         Podstawy zarządzania finansami

7.3.1    Struktura źródeł finansowania

7.3.2    Koszt pozyskanego kapitału

7.3.2.1 Koszt kapitału własnego

7.3.2.2 Koszt kapitału obcego

7.3.2.3 Nominalna a efektywna stopa procentowa

7.3.2.4 Średnioważony koszt kapitału (WACC)

7.3.2.5 Krańcowy koszt kapitału (MCC)

7.3.3    Struktura źródeł finansowania a koszt kapitału

7.3.4    Struktura kapitału a rentowność

7.3.5    Struktura kapitału a ryzyko

7.3.6    Struktura kapitału a zasada działania dźwigni finansowej, operacyjnej i połączonej

 

Moduł VIII   Sprawozdania finansowe i ich analiza

8.1         Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych

8.1.1   Cel, istota, użytkownicy, cechy jakościowe, zakres oraz jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

8.1.2    Zasady prezentacji i ujawniania informacji w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego

8.1.2.1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

8.1.2.2 Bilans

8.1.2.3 Rachunek zysków i strat

8.1.2.4 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

8.1.2.5 Rachunek przepływów pieniężnych

8.1.2.6 Dodatkowe informacje i objaśnienia

8.1.3    Wybrane problemy związane ze sporządzaniem sprawozdania finansowego

8.1.3.1 Dane porównawcze za poprzedni okres sprawozdawczy

8.1.3.2 Błędy z lat ubiegłych

8.1.3.3 Zdarzenia po dacie bilansu (po dniu bilansowym)

8.2          Rachunek przepływów pieniężnych

8.2.1    Cel sporządzania, istota, zakres prezentacji i ujawnień w rachunku przepływów pieniężnych

8.2.2    Metody prezentacji rachunku przepływów pieniężnych

8.2.3    Zawartość merytoryczna poszczególnych segmentów działalności dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych

8.2.4    Przepływy pieniężne netto w rachunku przepływów pieniężnych a zmiana stanu środków pieniężnych w bilansie

8.2.5    Zasady ujmowania przepływów pieniężnych oraz korekt w przypadku stosowania metody pośredniej

8.3          Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

8.3.1    Cel i istota sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

8.3.2    Prezentacja skutków zdarzeń ujmowanych w kapitale (funduszu) własnym oraz ujawnienia

8.4         Sprawozdanie z działalności

8.4.1    Zasady sporządzania sprawozdania z działalności

8.4.2    Wykorzystanie zasobów informacyjnych rachunkowości jednostki gospodarczej

8.5        Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych

8.5.1    Obowiązek sporządzania sprawozdania skonsolidowanego – grupa kapitałowa

8.5.2    Metody konsolidacji

8.5.3    Dokumentacja konsolidacyjna i przygotowanie not konsolidacyjnych

8.6         Elementy analizy finansowej

8.6.1    Cel i znaczenie analizy finansowej

8.6.2    Analiza wstępna sprawozdania finansowego

8.6.3    Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego

8.6.4    Wnioskowanie i wykorzystanie wyników analizy finansowej

8.6.5    Modele ostrzegania przed zagrożeniem kontynuowania działalności

 

Moduł IX   Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji

9.1          Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji

9.1.1     Przychody podatkowe – definicje, nieodpłatne i częściowo odpłatne świadczenia, moment powstania przychodu, wyłączenia z opodatkowania, przychody
w walutach obcych

9.1.2     Koszty uzyskania przychodu – definicja, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, koszty w walutach obcych

9.1.3     Koszty bezpośrednio związane z przychodami a koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, moment potrącenia, dokumentowanie

9.1.4     Pobór podatku – deklaracje, terminy, właściwość organów podatkowych, uproszczone zaliczki, zeznania

9.1.5     Obowiązki płatników w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

9.1.6     Transakcje z podmiotami powiązanymi, z uwzględnieniem cen transferowych

9.2          Podatek od towarów i usług – zagadnienia praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji

9.2.1     Przypomnienie ogólnych zasad rozliczania podatku od towarów i usług.

9.2.2     Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe – wybrane zagadnienia.

9.2.3     Transakcje odwrotnego obciążenie - zasady rozliczania sprzedaży i zakupów.

9.2.4     Świadczenia złożone (towar + usługa) oraz kompleksowe.

9.2.5     Miejsce dostawy przy dostawie towarów w transakcjach łańcuchowych oraz dla dostaw towarów instalowanych i montowanych - zasady rozliczania sprzedaży i zakupów.

9.2.6     Wybrane szczególne zasady miejsca świadczenia przy świadczeniu usług w szczególności usługi transportu międzynarodowego, pośrednictwa, organizacji imprez oraz wstępu na nie, telekomunikacyjne i elektroniczne.

9.2.7     Rozliczenie importu towarów, w tym w procedurze uproszczonej.

9.2.8     Dokumentowanie, rozliczanie zaliczek w transakcjach krajowych oraz międzynarodowych.

9.2.9     Odliczenie podatku naliczonego: zasady ogólne i transakcje objęte  mechanizmem odwrotnego obciążenia, terminy, ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego, częściowe odliczenie podatku naliczonego w trakcie roku podatkowego.

9.2.10   Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – zasady i terminy.

9.2.11   Procedury szczególne: transakcje trójstronne, VAT marża.

9.2.12   Rejestracja obrotu na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – obowiązek i zwolnienia z obowiązku instalowania kas rejestrujących

9.3          Podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych

9.3.1     Stosowanie prawa UE w Polsce

9.3.2     Konwencja Modelowa OECD jako wzorzec umów międzynarodowych

9.3.3     Metody unikania podwójnego opodatkowania

9.3.4     Opodatkowanie poszczególnych rodzajów dochodów

9.4          Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe

9.4.1     Rola zasad ogólnych

9.4.2     Szczegółowe prawa i obowiązki stron w postępowaniu

9.4.3     Decyzje i postanowienia

9.4.4     Środki odwoławcze i tryb prowadzenia sporu z organem podatkowym

9.4.5     Tryby nadzwyczajne

9.4.6     Odpowiedzialność podatkowa

9.4.7     Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa a kontrola celno-skarbowa, korekta deklaracji

9.4.8     Postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji

9.4.9     Ogólny zakres odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym

9.4.10   Czynny żal oraz dobrowolne poddanie się karze

9.4.11   Wybrane przykłady czynów zabronionych

9.4.12   Korespondencja w postępowaniu podatkowym i skarbowym

 

Moduł X   Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia

10.1.      Wybrane  obowiązki i prawa przedsiębiorcy

10.1.1   Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

10.1.2   Odrębne regulacje dla wybranych działalności gospodarczych

10.1.2.1 Działalność transportowa i spedycyjna

10.1.2.2 Działalność kantorowa

10.1.2.3 Działalność komisowa

10.1.2.4 Wydobywanie kopalin i sprzedaż paliw

 

10.2        Wybrane zagadnienia z Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa

10.3        Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, prawo dewizowe).

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest organizowany w dwóch trybach:

 • zajęcia dwa dni w tygodniu (poniedziałki i środy) w godz. od 16.30 do 19.45 lub
 • zajęcia dwa dni w tygodniu (wtorek i czwartek) w godz. od 16.30 do 19.45

(przez około 7-8 miesięcy)

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i pisemny egzamin kwalifikacyjny. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego.

Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017.1632).

Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia i wymaganych efektów kształcenia oraz spełnienie warunków określonych w załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie certyfikacji zawodu księgowego jest podstawą otrzymania certyfikatu głównego księgowy potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu III-go stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP. Certyfikat wydawany jest przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Egzaminy kwalifikacyjne, sprawdzające efekty kształcenia, przeprowadzane są zgodnie z jednolitymi standardami, określonymi w załączniku nr 4 do uchwały nr 931/351/2018 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie systemu szkolenia oraz certyfikacji zawodowej księgowych w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce potwierdza posiadanie wymaganych efektów kształcenia (umiejętności) dla kwalifikacji w obrębie zawodu główny księgowy, a mianowicie:

 • organizowanie systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej,
 • dokonywanie wyceny bieżącej i bilansowej składników bilansu z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 • ujmowanie w księgach rachunkowych i kontrolowanie skutków złożonych zdarzeń gospodarczych,
 • ocenianie poprawności księgowania i rozliczania kosztów dla celów sprawozdawczych i zarządczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przeprowadzanie ich analizy,
 • rozpoznawanie skutków podatkowych operacji gospodarczych z uwzględnieniem przepisów, orzecznictwa i interpretacji podatkowych,
 • znajomość zasad zarządzania finansami jednostki.

OPŁATA:

 • 4100 zł od osoby

RATY:

Istnieje możliwość zapłaty w trzech ratach:

1)      I rata - 1400 zł płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu,

2)     II rata - 1400 zł płatna w trakcie kursu,

3)     III rata - 1300 zł płatna w trakcie kursu.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Korzystam ze zniżki. Warunki udzielania zniżek

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349