Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
13.01.2024
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
5000,- zł od osoby
4850,- zł Cena po zniżce dla Członków
Raty:
1800,- zł płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu,
1600,- zł płatne w trakcie kursu,
1600,- zł płatne w trakcie kursu,

Zapisując się na kurs „IV stopień - Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego” w O/O w Gdańsku otrzymasz bezpłatny półroczny dostęp do serwisu internetowego Wydawnictwa Rachunkowość oraz "Zamknięcie roku" w wersji papierowej.

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu dyplomowanego księgowego, który może pracować na różnych szczeblach organizacji biznesu (zarówno w strukturach rachunkowości, controllingu finansowego, a także jako członek zespołów międzyfunkcyjnych, na stanowisku dyrektora, czy też prezesa). Ponadto kurs przygotowuje do egzaminu na dyplomowanego księgowego - certyfikatu potwierdzającego najwyższe kwalifikacje w zawodzie księgowego.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na dyplomowanego księgowego może być osoba:

1) posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone:

- zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z zakresu III stopnia (główny księgowy) lub

- zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia,

2) posiadające praktykę w dziedzinie rachunkowości:
- co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym,
- co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim.

 

PROGRAM NAUCZANIA:

Szczegółowy program nauczania dostępny TUTAJ

 

ORGANIZACJA:

 • Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, z reguły co 2 tydzień w godz. od 8.30 do godz. 15.15 wg harmonogramu dat dostępnego TUTAJ
 • Kurs będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem Internetu przy użyciu platform do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting, Teams i innych.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Wymagania techniczne: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome lub Edge.
 • Egzamin odbędzie się w formie tradycyjnej (stacjonarnej) w możliwie najszybszym terminie po ukończeniu kursu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

 • do pobrania na Platformie Szkoleniowej SKwP O/O w Gdańsku (dostęp po rozpoczęciu kursu)

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i opanowanie materiału programowego poszczególnych modułów potwierdzone wynikami prac kontrolnych (testy, zadania i inne formy). Osoba, która zaliczyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz. 186).

Osoba, która zaliczyła kurs może przystąpić do pisemnego egzaminu na dyplomowanego księgowego przed Główną Zawodową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Koszt egzaminu wynosi 450,- zł (płatne dodatkowo na rachunek bankowy wskazany przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną).

Tytuł dyplomowanego księgowego może uzyskać osoba, która:

 1. ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,
 2. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 5. złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego,
 6. złożyła przyrzeczenie, o którym mowa w § 5 Uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z 20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego „Dyplomowany księgowy”.

OPŁATA:

 • 5000 zł od osoby

RATY:

Istnieje możliwość zapłaty w trzech ratach:

1)      I rata - 1800 zł płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu,

2)     II rata - 1400 zł płatna w trakcie kursu,

3)    III rata - 1400 zł płatna w trakcie kursu.

DOFINANSOWANIE KFS:

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków z KFS.

Informacje o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakich wysokościach należy szukać na stronie Urzędu Pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213, 601 350 535
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063