Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Jesień 2023
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
4600,- zł od osoby
4450,- zł Cena po zniżce dla Członków
Raty:
1800,- zł płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu,
1400,- zł płatne w trakcie kursu,
1400,- zł płatne w trakcie kursu,
Zapisz się

Zapisując się na kurs „IV stopień - Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego” w O/O w Gdańsku otrzymasz bezpłatny półroczny dostęp do serwisu internetowego Wydawnictwa Rachunkowość oraz "Zamknięcie roku" w wersji papierowej.

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu dyplomowanego księgowego, który może pracować na różnych szczeblach organizacji biznesu (zarówno w strukturach rachunkowości, controllingu finansowego, a także jako członek zespołów międzyfunkcyjnych, na stanowisku dyrektora, czy też prezesa). Ponadto kurs przygotowuje do egzaminu na dyplomowanego księgowego - certyfikatu potwierdzającego najwyższe kwalifikacje w zawodzie księgowego.

Słuchaczem kursu dla kandydatów na dyplomowanego księgowego może być osoba:

1) posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone:

- zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z zakresu III stopnia (główny księgowy) lub

- zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia,

2) posiadające praktykę w dziedzinie rachunkowości:
- co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym,
- co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim.

 

PROGRAM:

I. Zaawansowana sprawozdawczość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT

 1. Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym według MSR/MSSF – wybrane zagadnienia.
 2. Polityka rachunkowości w realizacji celów sprawozdawczych przedsiębiorstwa a zarządzanie ryzykiem (UoR, MSR/MSSF).
 3. Wartość godziwa jako parametr wyceny bilansowej.
 4. Wycena i prezentacja instrumentów finansowych (MSR/MSSF, Rozporządzenie MF) –wybrane zagadnienia.
 5. Utrata wartości aktywów (KSR 4, MSR 36) – wybrane zagadnienia.
 6. Zasady uznawania i ustalania przychodów (UoR i MSR/MSSF) – wybrane zagadnienia.
 7. System wewnętrznej informacji – bieżące raportowanie zasobów informacyjnych rachunkowości.
 8. Sprawozdanie z działalności (UoR i KSR 9) - wymogi oraz wykorzystanie zasobów informacyjnych rachunkowości.
 9. Etyka i wartości zawodowe w biznesie
 10. Technologia IT

II. Zarządzanie finansami - wybrane zagadnienia

 1. Ryzyko w zarządzaniu finansami.
 2. Narzędzia oceny rentowności inwestycji.
 3. Ocena efektywności wykorzystania aktywów.
 4. Wycena wartości przedsiębiorstwa.
 5. Elementy rynku kapitałowego.

III. Rachunkowość zarządcza

 1. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności.
 2. Budżetowanie i kontrola kosztów.
 3. Wybrane koncepcje rachunku kosztów – zasady ogólne.
 4. Zrównoważona Karta Osiągnięć (Balanced Scorecard).

IV. Zarządzanie rozliczeniami podatkowymi

 1. Optymalizacja podatkowa.
 2. Transakcje z kontrahentami zagranicznymi – aspekty podatkowe.
 3. Transakcje specyficzne – aspekty podatkowe.
 4. Wybrane zagadnienia optymalizacji rozliczeń podatku VAT

 

ORGANIZACJA:

 • Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, z reguły co 2 tydzień w godz. od 8.30 do godz. 15.15
 • Kurs będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem Internetu przy użyciu platform do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting, Teams i innych.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Wymagania techniczne: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome lub Edge.
 • Egzamin odbędzie się w formie tradycyjnej (stacjonarnej) w możliwie najszybszym terminie po ukończeniu kursu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

 • do pobrania na Platformie Szkoleniowej SKwP O/O w Gdańsku (dostęp po rozpoczęciu kursu)

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych i opanowanie materiału programowego poszczególnych modułów potwierdzone wynikami prac kontrolnych (testy, zadania i inne formy). Osoba, która zaliczyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz. 186).

Osoba, która zaliczyła kurs może przystąpić do pisemnego egzaminu na dyplomowanego księgowego przed Główną Zawodową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Koszt egzaminu wynosi 450,- zł (płatne dodatkowo na rachunek bankowy wskazany przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną).

Tytuł dyplomowanego księgowego może uzyskać osoba, która:

 1. ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,
 2. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 5. złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego,
 6. złożyła przyrzeczenie, o którym mowa w § 5 Uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z 20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego „Dyplomowany księgowy”.

OPŁATA:

 • 4600 zł od osoby

RATY:

Istnieje możliwość zapłaty w trzech ratach:

1)      I rata - 1800 zł płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu,

2)     II rata - 1400 zł płatna w trakcie kursu,

3)    III rata - 1400 zł płatna w trakcie kursu.

DOFINANSOWANIE KFS:

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków z KFS.

Informacje o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakich wysokościach należy szukać na stronie Urzędu Pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063