Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
11.10.2023
Typ:
Szkolenie
Tryb:
pon/śr
Opłata:
1456,- zł od osoby
1306,- zł Cena po zniżce dla Członków

CEL:

Celem szkolenia jest omówienie elementów konstrukcyjnych podatku VAT „od ogółu do szczegółu”. Nauka VAT wychodząc od ogólnych definicji, które następnie omawiane będą na przykładach z praktyki. Kurs uwzględnia najnowsze zmiany i trendy w VAT (SLIM VAT 1-3, KSeF, tarcze antyinflacyjne).

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do podatku VAT – charakterystyka ogólna
a. System VAT w zarysie
b. Prawo krajowe a prawo unijne
c. Praktyka podatkowa krajowa i unijna (rola wyroków TSUE)
d. Czynności opodatkowane – krajowe
- dostawa towarów
- świadczenie usług
- czynności niepodlegające VAT

2. Podatek VAT – kto jest jego podatnikiem?
a. Definicja działalności gospodarczej
b. Definicja podatnika VAT
c. Podatnik w teorii i praktyce
- Sprzedawcy majątku prywatnego
- Członkowie zarządu i managerowie
- Grupy VAT
- Oddziały spółek
- JST i inne podmioty sektora publicznego

3. Podatek VAT kiedy i ile go płacić?
a. Obowiązek podatkowy w VAT
- Zasady ogólne
- Zasady szczególne
- Refaktury
b. Podstawa opodatkowania
- Zasady ogólne
- Zasady szczególne
c. Stawki VAT
- Matryca stawek VAT
- Świadczenia złożone/kompleksowe
- Obniżone stawki VAT
- Przepisy „antyinflacyjne”
- Wiążące Informacje Stawkowe
d. Zwolnienia z VAT
- podmiotowe
- przedmiotowe

4. Odliczanie podatku naliczonego
a. Związek wydatku z czynnościami opodatkowanym
b. Odliczenie VAT a zaliczenie w KUP
c. Ograniczone prawo do odliczenia
d. Odliczenie proporcjonalne
e. Brak prawa do odliczenia

5. Dokumentacja VAT
a. Ogólne zasady wystawiania faktur VAT
b. Faktury korygujące – SLIM VAT
c. Faktury ustrukturyzowane – KseF
d. Kasy rejestrujące
i. Ogólne zasady
ii. Zwolnienie z obowiązku

6. VAT w obrocie zagranicznym
a. WDT, WSTO i WNT
b. Eksport towarów
c. Import towarów
d. Import usług i eksport usług
e. Dostawy / nabycie z montażem
f. Inne

7. Sankcje, pułapki i zagrożenia zw. z VAT
a. Charakterystyka wyłudzeń VAT
b. Przestępstwa karuzelowe
c. Należyta staranność
d. Uszczelnienie systemu VAT (biała lista, MPP, JPK, STIR i inne).
e. Sankcje (Kodeks karny skarbowy, Kodeks karny, dodatkowe zobowiązania)

ORGANIZACJA:

  • Zajęcia będą prowadzone dwa dni w tygodniu (poniedziałek i środa) w godz. od 16.30 do 19.45 wg poniższego harmonogramu:

  • Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem Internetu przy użyciu platform do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting, Teams i innych.
  • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
  • Wymagania techniczne: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome lub Edge.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  • Szkolenie kończy się pisemnym zaliczeniem (on-line)
  • Wymagana obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, udostępnione do pobrania na Platformie Szkoleniowej SKwP O/O w Gdańsku (dostęp po rozpoczęciu kursu).
  • Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie ze wzorem MEN.

PROWADZĄCY:

Wojciech Kieszkowski - doradca podatkowy i Partner w SOLVEO Advisory, wieloletni współpracownik SKwP w Gdańsku, koordynator i wykładowca kursu Specjalista Podatkowy.

OPŁATA:

1456 zł od osoby

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

DOFINANSOWANIE KFS:

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków z KFS.

Informacje o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakich wysokościach należy szukać na stronie Urzędu Pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 601 350 535, 607 710 213
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063