Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
01.07.2021
Typ:
Kurs
Tryb:
wt/czw
Opłata:
1700,- zł od osoby
1615,- zł Cena po zniżce dla Członków
1615,- zł Cena po zniżce za kontynuację dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących kolejny kurs długi, w ciągu 1 roku od jego ukończenia
1530,- zł Cena po zniżce za kontynuację dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących kolejny kurs długi, w ciągu 1 roku od jego ukończenia i jednocześnie będących Członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Gdańsku
Raty:
850,- zł płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu,
850,- zł płatne w trakcie kursu,

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U.2018.227) (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczem kursu podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 • posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
 • uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 

Kurs obejmuje dwa moduły dydaktyczne:

 

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 82 godziny lekcyjnych

 

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 12 godzin lekcyjnych

 

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć:

 

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej

 

1.1       Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne

1.1.1    Formy organizacyjno-prawne działalności podmiotów gospodarczych

1.1.2    Wpływ formy organizacyjno-prawnej na prowadzenie rachunkowości

 

1.2       Pojęcia wstępne z rachunkowości

1.2.1    Przedmiot i zakres rachunkowości

1.2.2    Najważniejsze obszary regulowane w Ustawie o rachunkowości

1.2.3    Podstawowe definicje wynikające z Ustawy o rachunkowości

 

1.3       Charakterystyka aktywów i pasywów

1.3.1    Aktywa trwałe

1.3.2    Aktywa obrotowe

1.3.3    Kapitały (fundusze) własne

1.3.4    Zobowiązania

1.3.5    Równanie bilansowe i jego znaczenie w systemie rachunkowości

1.3.6    Pojęcie bilansu

 

1.4          Operacje gospodarcze

1.4.1    Typy operacji gospodarczych

1.4.2    Różnice pomiędzy zdarzeniem a operacją gospodarczą

 

1.5       Dowody księgowe

1.5.1    Pojęcie i klasyfikacja dowodów księgowych

1.5.2    Kontrola i dekretowanie dowodów księgowych

1.5.3    Archiwizowanie dowodów księgowych

 

1.6       Księgi rachunkowe

1.6.1    Pojęcie i budowa konta, dzielenie i łączenie kont

1.6.2    Konta bilansowe, wynikowe i pozabilansowe

1.6.3    Zasady dokonywania zapisów w księgach rachunkowych

1.6.4    Zestawienie obrotów i sald

 

1.7       Ewidencja podstawowych operacji bilansowych

1.7.1    Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

1.7.2    Ewidencja zapasów, należności i środków pieniężnych

1.7.3    Ewidencja kapitałów (funduszy) własnych

1.7.4    Ewidencja zobowiązań

 

1.8       Ewidencja podstawowych operacji wynikowych

1.8.1    Ewidencja przychodów ze sprzedaży działalności operacyjnej

1.8.2    Ewidencja kosztów według rodzajów

1.8.3    Ewidencja kosztów według miejsc powstawania

1.8.4    Ewidencja kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej

1.8.5    Ewidencja kosztów i przychodów działalności finansowej

1.8.6    Ewidencja podatku dochodowego

 

1.9       Zasady ustalania wyniku finansowego

1.9.1    Elementy kształtujące wynik finansowy

1.9.2    Etapy i metody ustalania wyniku finansowego

1.9.3    Pojęcie rachunku zysków i strat

 

1.10        Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości

1.10.1  Bilans

1.10.2  Rachunek zysków i strat

1.10.3  Informacja dodatkowa

 

1.11        Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)

 

1.12     Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej

1.12.1  Współczesne pojęcie etyki

1.12.2  Etyka i biznes

1.12.3  Etyka w systemie gospodarczym

1.12.4  Etyka w działalności przedsiębiorstw

1.12.5  Etyka zawodowa jednostki

 

1.13        Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne

 

2.1.      System podatkowy w Polsce

 

2.2       VAT – podstawy prawne, ogólne zasady opodatkowania

 

2.3       Podatki dochodowe – podstawy prawne, ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej

 

2.4       Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa – podstawy prawne, ogólna charakterystyka

 

2.5       Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.

 

ORGANIZACJA:

 • Zajęcia odbywać się będą dwa dni w tygodniu (wtorek i czwartek) w godz. od 16.30 do 19.45 (Harmonogram dat PR7.21.online)
 • Kurs będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem Internetu przy użyciu platform do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting, Teams i innych.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Wymagania techniczne: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome lub Edge.
 • Egzamin odbędzie się w formie tradycyjnej (stacjonarnej) w możliwie najszybszym terminie po ukończeniu kursu.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej.

Udostępnienie materiałów w formie papierowej:

 • osoby z Trójmiasta - odbiór osobisty w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Jaśkowa Dolina 93)
 • osoby spoza Trójmiasta - wysyłka materiałów do paczkomatu InPost (wskazanego przez uczestnika kursu)

Udostępnienie materiałów w formie elektronicznej:

 • do pobrania na Platformie Szkoleniowej SKwP O/O w Gdańsku (dostęp po rozpoczęciu kursu)

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i pisemny egzamin kwalifikacyjny. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności sprawdzana przez wykładowcę na zajęciach oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego.

Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017.1632).

Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia i wymaganych efektów kształcenia oraz spełnienie warunków określonych w załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie certyfikacji zawodu księgowego jest podstawą otrzymania certyfikatu księgowego potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I-go stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP. Certyfikat wydawany jest przez Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Egzaminy kwalifikacyjne, sprawdzające efekty kształcenia, przeprowadzane są zgodnie z jednolitymi standardami, określonymi w załączniku nr 4 do uchwały nr 931/351/2018 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie systemu szkolenia oraz certyfikacji zawodowej księgowych w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce potwierdza posiadanie wymaganych efektów kształcenia (umiejętności) dla kwalifikacji w obrębie zawodu księgowy, a mianowicie:

 • posługiwanie się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi,
 • księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki małej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

 

OPŁATA:

 • 1700 zł od osoby

RATY:

Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach.

1)      I rata - 850 zł płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu

2)      II rata - 850 zł płatna w trakcie kursu.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349