Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24.10.2023
Typ:
Kurs
Tryb:
wt/czw
Opłata:
1440,- zł od osoby
1290,- zł Cena po zniżce dla Członków
Raty:
720,- zł płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu,
720,- zł płatne w trakcie kursu,
Zapisz się

CEL:

Celem kursu jest:

- zapoznanie uczestników z narzędziami analizy finansowej i możliwością ich wykorzystania w zarządzaniu finansami,

- nabycie praktycznych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy umożliwiającej wykonywanie pracy na specjalistycznych i/lub kierowniczych stanowiskach w działach finansowych i finansowo-księgowych przedsiębiorstw i banków.

Szkolenie wymaga posiadania laptopa/tabletu z aktualnym oprogramowanie Excel (minimum Microsoft Excel 2016, dopuszczalny w 2 wersjach językowych (PL/ENG)) oraz podstawowych umiejętności obsługi tego programu. Kurs wykorzystuje analizę danych w programie MS Excel i jest dedykowany zarówno osobom, które chcą zacząć pracować w Excelu, jak i tym, którzy znają jego podstawy i chcą usystematyzować swoją wiedzę oraz nauczyć się wydajnej pracy w arkuszu kalkulacyjnym.

PROGRAM NAUCZANIA:

1. Analiza ekonomiczna – rodzaje, przedmiot, zakres i źródła (1 godzina)

2. Analiza wstępna sprawozdań finansowych (3 godziny)
2.1 Bilans analityczny; analiza bilansu – pionowa i pozioma
2.2 Analiza rachunku zysków i strat
2.3 Analiza rachunku przepływów pieniężnych

3. Kreatywna i agresywna rachunkowość. Problem wiarygodności danych (4 godziny)

4. Analiza wskaźnikowa (8 godzin)
4.1 Zasady analizy wskaźnikowej
4.2 Wskaźniki płynności
4.3 Wskaźniki rentowności
4.4 Wskaźniki obrotowości (produktywności)
4.5 Wskaźniki zadłużenia (wspomagania finansowego)

5. Analiza przyczynowa (4 godziny)
5.1 Metoda kolejnych postawień,
5.2 Metoda logarytmowania,
5.3. Inne metody.

6. Analiza piramidalna (4 godziny)
6.1 Główne założenia analizy piramidalnej,
6.2 Modele służące syntetycznej ocenie działalności przedsiębiorstwa - model Du Ponta

7. Analiza ryzyka upadłości przedsiębiorstwa (3 godziny)
7.1. Zagrożenia w kontynuacji działalności,
7.2. Zastosowanie funkcji dyskryminacyjnych w ocenie przedsiębiorstw.

8. Analiza wyniku finansowego (5 godzin)
8.1 Różne formy wyniku finansowego w przedsiębiorstwie,
8.2 Progi rentowności,
8.3 Analiza zysku ze sprzedaży.

9. Zarządzanie aktywami obrotowymi (8 godzin)
9.1 Cykl kapitału obrotowego netto,
9.2 Zarządzanie zapasami,
9.3 Zarządzanie należnościami, kredyt handlowy
9.4 Zarządzanie środkami pieniężnymi

10. Zarządzanie pasywami (8 godzin)
10.1.Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa,
10.2 Koszt kapitału, średni ważony koszt kapitału, krańcowy koszt kapitału,
10.3 Struktura kapitału a wartość firmy; strategie finansowania,
10.4 Efekt tarczy podatkowej,
10.5 Dźwignia operacyjna, finansowa, całkowita; ryzyko operacyjne i finansowe.

11. Metody oceny projektów inwestycyjnych (8 godzin)
11.1 Wartość pieniądza w czasie,
11.2 Inwestycje w papiery wartościowe,
11.3 Metody dynamiczne (zdyskontowany okres zwrotu, NPV, PI, IRR, MIRR),
11.4 Metody statyczne.

12. Podstawy wyceny przedsiębiorstwa (3 godziny)
12.1 Metody majątkowe,
12.2 Metody dochodowe,
12.3 Metody mieszane.

13. Egzamin

 

ORGANIZACJA:

  • Kurs będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem Internetu przy użyciu platform do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting, Teams i innych.
  • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
  • Wymagania techniczne: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome lub Edge. Aktualne oprogramowanie Excel (minimum Microsoft Excel 2016, dopuszczalny w 2 wersjach językowych (PL/ENG).
  • Zajęcia odbywać się będą z reguły dwa dni w tygodniu (wtorek i czwartek) w godz. od 16.30 do 19.45 wg poniższego harmonogramu dat:

DODATKOWE INFORMACJE:

  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, udostępnione do pobrania na Platformie Szkoleniowej SKwP O/O w Gdańsku (dostęp po rozpoczęciu kursu).
  • Formą zaliczenia kursu jest otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu oraz obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych.
  • Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

OPŁATA:

  • 1440 zł od osoby

RATY:

Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach.

1)      I rata - 720 zł płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu

2)      II rata - 720 zł płatna w trakcie kursu.

DOFINANSOWANIE KFS:

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków z KFS.

Informacje o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakich wysokościach należy szukać na stronie Urzędu Pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063