REGULAMIN KORZYSTANIA Z KUPONU PROMOCYJNEGO

NA USŁUGI SZKOLENIOWE W RAMACH AKCJI MARKETINGOWEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ PLACÓWKĘ

KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DZIAŁAJĄCĄ W STRUKTURZE

ORGANIZACYJNEJ STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE

ODDZIAŁ OKRĘGOWY W GDAŃSKU DALEJ ZWANY „REGULAMINEM”

 

§ 1

 1. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o:
 1. Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Oddziału Okręgowego w Gdańsku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 2. Prezydium – rozumie się przez to Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Gdańsku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 3. Biurze – rozumie się przez to Biuro Zarządu Oddziału Okręgowego w Gdańsku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 4. Oddziale – rozumie się przez to Oddział Okręgowy w Gdańsku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 5. Placówce – rozumie się przez to placówkę kształcenia ustawicznego, dla której osobą prawną prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Oświatowa Oddziału Okręgowego w Gdańsku,
 6. Dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora placówki kształcenia ustawicznego Stowarzysz Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Oświatowa Oddziału Okręgowego w Gdańsku,
 7. Usługi szkoleniowe – rozumie się przez to odpłatny kurs długi i/lub szkolenie,
 8. Kursie długim – rozumie się przez to kurs trwający ponad 30 godzin lekcyjnych,
 9. Szkoleniu – rozumie się przez to kurs krótki trwający do 30 godzin lekcyjnych,
 10. Organizator – rozumie się przez to Niepubliczną Placówkę Oświatową Oddziału Okręgowego w Gdańsku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
 11. Kupon promocyjny wydany na rzecz konkretnej osoby – Beneficjenta, uprawniający do rabatu na szkolenie wskazane w jego treści na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 12. Akcja marketingowa –zwana inaczej promocją, której organizatorem jest SKwP Oddział Okręgowy w Gdańsku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 

§ 2

 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z kuponu promocyjnego w zakresie cen usług szkoleniowych.
 2. Regulamin dotyczy wybranych usług szkoleniowych prowadzonych przez Organizatora.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i obowiązuje dla kursów zakończonych po dniu 01-01-2021r. i zostaje wprowadzony na czas  trwania Promocji od 1 stycznia  2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 3

 1. Kupon promocyjny przyznawany jest na  kolejne szkolenie i przysługuje kursantom Organizatora, którzy ukończyli kurs długi w czasie trwania Promocji.
 2. Kupon promocyjny ma postać materialną. Wzór kuponu promocyjnego stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 4

 1. Kupon promocyjny uprawnia do rabatu na jedno szkolenie trwające do 30 godzin lekcyjnych zgodnie z niniejszym regulaminem. Cena szkolenia zostanie pomniejszona o wartość rabatu znajdującego się na kuponie promocyjnym.

 

§ 5

 1. Kupon promocyjny wykorzystywany jest na następujących zasadach:
 1. w celu skorzystania z kuponu promocyjnego na szkolenie konieczne jest dokonanie terminowej zapłaty należności za szkolenie,
 2. kupon promocyjny może zostać zrealizowany wyłącznie w Oddziale Organizatora,
 3. kupon promocyjny może zostać wykorzystany przez Kursanta wyłącznie w okresie, o którym mowa w 2 pkt. 3,
 4. niewykorzystanie kuponu promocyjnego w terminie określonym w § 2 pkt. 3 powoduje wygaśnięcie wszelkich praw z nim związanych,
 5. kupon promocyjny nie jest wymienny na gotówkę.

 

2. Zniżki nie sumują się wzajemnie.

 

§ 6

 1. Wysokość rabatu promocyjnego uzależniona  jest od liczby godzin wybranego szkolenia:
 1. dla szkoleń 4 godzinnych - rabat 25%
 2. dla szkoleń 8 godzinnych - rabat 25%
 3. dla szkoleń 12 godzinnych - rabat 25%
 4. dla szkoleń 16 godzinnych - rabat 25%
 5. dla szkoleń 20 godzinnych - rabat 25%
 6. dla szkoleń 24 godzinnych - rabat 20%
 7. dla szkoleń 30 godzinnych - rabat 15%

§ 7

 1. Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony lub uchylony przez podjęcie uchwały przez Prezydium Oddziału.
 2. W przypadku zmiany lub uchylenia Regulaminu nie przysługuje roszczenie o udzielenie którejkolwiek ze zniżek.
 3. Prezydium Oddziału może podjąć uchwałę o przyznaniu innych zniżek niż wskazane w Regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji decyduje Organizator.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2021 roku i obowiązuje do kursów zakończonych po 01-01-2021r.

 

 

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349