REGULAMIN PROWADZENIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

I PRZEPROWADZANIA PRAC KONTROLNYCH

NA KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NIEPUBLICZNĄ PLACÓWKĘ OŚWIATOWĄ

STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

 

§ 1

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia zajęć dodatkowych w celu:
 1. przeprowadzenia zajęć integracyjnych oraz instruktażowych w zakresie obsługi aplikacji wykorzystywanych do pracy zdalnej,
 2. przeprowadzenia prac kontrolnych

w Niepublicznej Placówce Oświatowej Oddziału Okręgowego w Gdańsku.

 1. Zajęcia integracyjne oraz instruktażowe stanowią niezbędny element prawidłowego realizowania celu szkolenia na kursach długich, zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówkę kształcenia ustawicznego działającą w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku.
 2. Prace kontrolne przeprowadzane podczas Kursów są elementem bieżącej kontroli postępów w nauce słuchaczy, weryfikacji ich wiedzy oraz zaliczenia Kursu.

§ 2

 1. Zarówno w przypadku kursów realizowanych w formie stacjonarnej jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, prace kontrolne przeprowadzane są w trakcie trwania zajęć dodatkowych zgodnie z poniższymi założeniami:
  1. I stopień – 5 godzin zajęć dodatkowych –  co najmniej 2 prace kontrolne z rachunkowości,
  2. II stopień – 11 godzin zajęć dodatkowych – co najmniej 2 prace kontrolne z rachunkowości i 1 praca kontrolna z prawa podatkowego,
  3. III stopień – 11 godzin zajęć dodatkowych – co najmniej 3 prace kontrolne, po jednej z rachunkowości, rachunku kosztów i z prawa podatkowego,
  4. IV stopień – 10 godzin zajęć dodatkowych – co najmniej 2 prace kontrolne obejmującej pełen zakres Kursu,
  5. Kadry i płace – 5 godzin zajęć dodatkowych - co najmniej 2 prace kontrolne, po jednej z prawa pracy oraz z listy płac.
 2. Poprawa prac kontrolnych odbywa się w terminie wskazanym przez wykładowcę poza harmonogramem zajęć.

§ 3

 1. Niezależnie od formy kursu zajęcia dodatkowe mogą być realizowane stacjonarnie
  lub z wykorzystaniem technik i metod komunikacji na odległość.

§ 4

 1. Prace kontrolne powinny zostać przekazane przez słuchacza w sposób i w terminie wskazanym przez wykładowcę.
 2. Jednym z warunków ukończenia przez słuchacza kursu, jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym wszystkich prac kontrolnych wskazanych w założeniach § 2 pkt 1.
 3. Słuchacze, którzy uzyskali ocenę niedostateczną w skali 1 -6 z pracy kontrolnej, mają możliwość napisania pracy kontrolnej w terminie poprawkowym w uzgodnieniu z wykładowcą.
 4. Słuchacze, którzy nie złożyli pracy kontrolnej w terminie, mają prawo złożyć pracę kontrolną
  w terminie dodatkowym w uzgodnieniu z wykładowcą.

§ 5

 1. Tematy oraz system oceny prac kontrolnych przygotowywane są przez wykładowców prowadzących zajęcia na danym kursie z zachowaniem standardów „Wskazówek metodycznych” określonego programu nauczania.
 2. Wykładowca zobowiązany jest przygotować prace kontrolne w ilości określonej w § 2. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac kontrolnych poprawkowych wykładowca przygotowuje kolejny zestaw pracy kontrolnej.

§ 6

 1. Prace kontrolne oceniane są według następującej skali ocen: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (1). Zgodnie z poniższą skalą procentową:

celujący –100 %

bardzo dobry – 90% - 99%

dobry – 75% - 89%

dostateczny – 50% - 74%

dopuszczający – 31% - 49%

niedostateczny ≤ 30%

 1. Nie dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach prac kontrolnych.
 2. Wykładowcy, przeprowadzający prace kontrolne, określają i informują słuchaczy o minimalnych kryteriach otrzymania zaliczenia tej pracy.

§ 7

 1. Wykładowca wpisuje oceny do dziennika elektronicznego niezwłocznie po sprawdzeniu pracy kontrolnej.
 2. Słuchacz ma prawo do zapoznania się z ocenioną pracą kontrolną, w tym z wykorzystaniem technik i metod komunikacji na odległość.
 3. Wyniki prac kontrolnych publikowane są na stronie internetowej w panelu słuchacza lub w aplikacji MS Teams.

§ 8

Powyższy regulamin wchodzi w życie 5 grudnia 2022 roku.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213, 601 350 535
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063