Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez

placówkę kształcenia ustawicznego działającą w strukturze organizacyjnej

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

 

§ 1

 1. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o:
  1. Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Oddziału Okręgowego w Gdańsku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
  2. Prezydium – rozumie się przez to Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Gdańsku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
  3. Biurze – rozumie się przez to Biuro Zarządu Oddziału Okręgowego w Gdańsku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
  4. Oddziale – rozumie się przez to Oddział Okręgowy w Gdańsku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
  5. Placówce – rozumie się przez to placówkę kształcenia ustawicznego, dla której osobą prawną prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Oświatowa Oddziału Okręgowego w Gdańsku,
  6. Dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora placówki kształcenia ustawicznego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Oświatowa Oddziału Okręgowego w Gdańsku,
  7. Usługi szkoleniowe – rozumie się przez to odpłatny kurs długi i/lub szkolenie,
  8. Kursie długim – rozumie się przez to kurs trwający ponad 30 godzin lekcyjnych,
  9. Szkoleniu – rozumie się przez to kurs krótki trwający do 30 godzin lekcyjnych,
  10. Organizator – rozumie się przez to Niepubliczną Placówkę Oświatową Oddziału Okręgowego w Gdańsku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
  11. Karta zgłoszenia – formularz zawierający dane osobowe uczestnika, którego wypełnienie jest niezbędne w celu zapisania się na usługi szkoleniowe,
 2. Organizatorem usług szkoleniowych jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Oświatowa Oddziału Okręgowego w Gdańsku.
 3. Organizator posiada biuro, w którym można załatwiać sprawy dotyczące usług szkoleniowych. Biuro ma siedzibę przy ul. Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk.
 4. Godziny obsługi interesantów w biurze placówki kształcenia ustawicznego podane są na stronie internetowej www.skwp.gdansk.pl.

§ 2

 1. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej www.skwp.gdansk.pl.
 2. Warunkiem udziału w kursach jest wypełnienie i przekazanie karty zgłoszenia:
  1. on-line za pośrednictwem formularza karty zgłoszenia na stronie internetowej,
  2. za pomocą poczty na adres siedziby Organizatora lub adres poczty elektronicznej, wskazany w ofercie szkoleniowej,
  3. osobiście do biura Organizatora.
 3. Kartę zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem usługi szkoleniowej (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora), przy założeniu, że Organizator nie zamknął  do tego dnia listy uczestników z uwagi na wyczerpanie limitu słuchaczy danej usługi szkoleniowej, lub w przypadku odwołania usługi szkoleniowej. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionych kart zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.
 4. Za skutecznie zapisanych na usługę szkoleniową uważa się tych zgłoszonych uczestników, którzy nadesłali czytelnie i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz spełnili warunki kwalifikacyjne określone w ofercie usługi szkoleniowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na daną usługę szkoleniową kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

§ 3

 1. Najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem kursu Organizator - za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub poczty tradycyjnej, zawiadomi uczestnika o wpisaniu na listę uczestników usługi szkoleniowej oraz przekaże szczegółowe dane dotyczące organizacji usługi szkoleniowej oraz płatności za uczestnictwo w niej.
 2. W przypadku doręczenia Organizatorowi karty zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem usługi szkoleniowej, powyższe informacje zostaną przekazane uczestnikowi bez zbędnej zwłoki, po doręczeniu karty zgłoszenia.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi szkoleniowej oraz zmiany: miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy prowadzącego zajęcia w ramach usługi szkoleniowej.
 4. W przypadku odwołania kursu usługi szkoleniowej przez Organizatora, każdy Uczestnik danej usługi szkoleniowej otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Informacje na temat wymaganej frekwencji, warunków ukończenia usług szkoleniowych, egzaminów, wydawania certyfikatów i/lub zaświadczeń zamieszczane są każdorazowo na stronie internetowej w opisie danej usługi szkoleniowej.

§ 4

 1. Cena za usługę szkoleniową obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej.
 2. Usługi szkoleniowe realizowane są zgodnie z programem nauczania.
 3. Czas trwania usług szkoleniowych określony jest w godzinach lekcyjnych, gdzie jedna godzina lekcyjna to 45 minut.
 4. Warunkiem uczestnictwa w usłudze szkoleniowej jest dokonanie wpłaty pierwszej raty lub całości opłaty za szkolenie w terminie określonym w zawiadomieniu o szkoleniu lub ofercie szkoleniowej.
 5. Płatność za usługę szkoleniową może być dokonana przelewem na konto bankowe wskazane przez Organizatora i/lub gotówką w biurze Organizatora.
 6. Faktura zostanie wystawiona przez Oddział bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zapłaty raty lub całej kwoty za usługę szkoleniową. Zostanie ona przesłana pocztą tradycyjną, lub w przypadku, gdy uczestnik wyrazi na to zgodę – za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. W uzasadnionych przypadkach może być wystawiona dla słuchacza faktura pro-forma. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze. O wyborze takiej formy płatności uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora oraz odebrać fakturę pro-forma najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi szkoleniowej.
 8. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za usługi szkoleniowe w ratach. Terminy płatności rat i ich kwoty ustala Organizator. Całość opłaty należy uiścić najpóźniej do 1/2 trwania usługi szkoleniowej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia z listy uczestników usługi szkoleniowej słuchacza, który uchyla się od terminowego dokonania płatności, nie dokonując jej w terminie 14 dni od ostatniego dnia na dokonanie płatności, który wyznaczył Organizator.
 10. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet usługi szkoleniowej, do dnia jej rozpoczęcia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na tę usługę.
 11. Organizator udziela zniżek (rabatów) w opłatach. Warunki uzyskania zniżek w opłatach określone zostały w Uchwale przyjętej przez Prezydium.

§ 5

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w usłudze szkoleniowej. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i powinna być przesłana pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub złożona osobiście w biurze.
 2. Możliwe jest, na pisemny wniosek uczestnika, przeniesienie pomiędzy grupami kursowymi. Zmiana grupy wymaga złożenia także nowej karty zgłoszenia i powinna być przesłana pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub złożona osobiście w biurze.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie długim uczestnik ma prawo do zwrotu wpłaconych środków na następujących warunkach:
  1. rezygnacja złożona do 7 dnia przed rozpoczęciem kursu długiego powoduje zwrot całości opłaty,
  2. rezygnacja złożona od 7 dnia przed rozpoczęciem kursu długiego w okresie jego trwania powoduje zwrot uiszczonej płatności przy założeniu, że zwrotowi nie podlega: kwota stanowiąca równowartość wydanych materiałów szkoleniowych, proporcjonalna opłata za usługę szkoleniową do dnia złożenia rezygnacji.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, uczestnik ma prawo do zwrotu wpłaconych środków na następujących zasadach:
  1. rezygnacja złożona do 3 dnia przed rozpoczęciem szkolenia powoduje zwrot całości opłaty,
  2. rezygnacja złożona od 3 dnia przed rozpoczęciem szkolenia w okresie jego trwania powoduje zwrot uiszczonej płatności przy założeniu, że zwrotowi nie podlega: kwota stanowiąca równowartość wydanych materiałów szkoleniowych, proporcjonalna opłata za usługę szkoleniową do dnia złożenia rezygnacji.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w usługach szkoleniowych lub konferencjach wyjazdowych, podczas których dla uczestników wynajmowany jest hotel, zbiorowy transport, kupowane są usługi gastronomiczne itp. należy poinformować o tym organizatora najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia pełnych kosztów organizacji.
 6. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział w usłudze szkoleniowej w pełnej wysokości.

§ 6

 1. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania usługi szkoleniowej kwota wpłacona na poczet tej usługi zostanie zwrócona w całości. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata w ciągu 7 dni lub w ustalonej z uczestnikiem formie, gdy zapłata za usługę szkoleniową nastąpiła gotówką.

§ 7

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez słuchacza informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych w czasie usługi szkoleniowej.
 2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie usługi szkoleniowej chronione są prawem autorskim.
 3. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia usługi szkoleniowej i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
 4. Organizator nie wyraża zgody na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie prowadzenia usługi szkoleniowej.
 5. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek usługi szkoleniowej do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.
 6. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć dydaktycznych, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu Placówki , bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
 7. Decyzję w sprawie zmiany formy realizacji zajęć podejmuje Dyrektor Placówki w uzgodnieniu z osobą prowadzącą Placówkę.

§ 8

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące usługi szkoleniowej w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie do 7 dni od daty zakończenia usługi szkoleniowej.
 2. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Organizator usługi szkoleniowej ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 30 dni roboczych.
 4. Organizator ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.
 5. Organizator usługi szkoleniowej zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom Regulaminu i innych dokumentów regulujących usługę szkoleniową Organizatora,

§ 9

 1. Uczestnicy usługi szkoleniowej, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością usług szkoleniowych, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 9a

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników usługi szkoleniowej:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk.
 2. W Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD),kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją usługi szkoleniowej, w tym przeprowadzenia egzaminów a także w celu wydania dokumentów poświadczających odbycie usługi szkoleniowej oraz wyników przeprowadzonego egzaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz z mocy prawa rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2017 o kształceniu ustawicznym, dane zostaną udostępnione Ministerstwu Edukacji Narodowej.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów , ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 o kształceniu ustawicznym (w szczególności 50 lat).
 6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników usługi szkoleniowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w usłudze szkoleniowej.
 9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

§ 9b

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalności marketingowej:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Oddziale nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontaktować się można pod adresem e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich.
 4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wyrażenie zgody na marketing bezpośredni produktów i usług własnych).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Twoja zgoda jest warunkiem wysyłki treści marketingowych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości informowania Pani/Pana o promocjach i aktualnej ofercie.
 9. Uczestnicy usługi szkoleniowej, podając swoje dane osobowe przy wypełnianiu karty zgłoszeniowej, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach związanych wyłącznie z prowadzoną przez Organizatora działalnością szkoleniowa, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podanych przez siebie adresach e-mailowych informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora.

§ 9c

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby wysyłki Newslettera:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Oddziale nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontaktować się można pod adresem e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki Newslettera i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich.
 4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wyrażenie zgody).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki Newslettera, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jego wysyłki.

§ 10

 1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją. Na przesłanym formularzu zgłoszenia dla jego skuteczności wymagane jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz potwierdzenie akceptacji jego treści.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych.
 3. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego działające w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Organizatora i zostają wprowadzone na czas nieokreślony.
ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063