Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego działające w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku (NIP 526-030-79-56; REGON 007026416-00072; KRS 0000101063)

§ 1

 1. Organizatorem usług szkoleniowych (zwanych dalej kursem) jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator posiada biuro, w którym można załatwiać sprawy dotyczące organizowanych kursów, zlokalizowane przy ul. Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk.
 3. Godziny obsługi interesantów w biurze placówki kształcenia ustawicznego podane są na stronie internetowej www.skwp.gdansk.pl.

§ 2

 1. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej www.skwp.gdansk.pl.
 2. Warunkiem udziału w kursach jest przesłanie przez uczestnika wypełnionej karty zgłoszenia za pomocą poczty, faksu lub e-mailem na odpowiedni adres, telefon lub e-mail wskazany w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej albo dostarczenie jej osobiście do siedziby Organizatora.
 3. Karty zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora), przy założeniu, że Organizator nie zamknął  do tego dnia listy uczestników z uwagi na brak wolnych miejsc lub odwołał kurs. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionych kart zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.
 4. Za skutecznie zapisanych na kurs uważa się tych zgłoszonych uczestników, którzy nadesłali czytelnie i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

§ 3

 1. Najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem kursu Organizator - za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, poczty lub telefonu - potwierdzi udział w kursie wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących organizacji  kursu oraz informację o płatności za uczestnictwo.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany: terminów, godzin zajęć, wykładowcy prowadzącego zajęcia.
 3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, każda osoba zapisana na daną usługę szkoleniową otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faxem.

§ 4

 1. Cena za kurs obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej.
 2. Kursy realizowane są zgodnie z programem nauczania.
 3. Czas trwania kursów określony jest w godzinach lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut.
 4. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest dokonanie wpłaty w terminie wskazanym w zawiadomieniu.
 5. Płatność za kurs może być dokonana przelewem, gotówką w biurze Organizatora.
 6. Faktura zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku i przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty za kurs. W przypadku uzyskania zgody płatnika faktura może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Organizator dopuszcza możliwości dokonania płatności za kurs na podstawie faktury (faktury pro-forma) wystawionej i doręczonej uczestnikowi w dniu rozpoczęcia kursu. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze.
 8. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kursy w ratach. Terminy płatności rat i kwoty ustala Organizator.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników kursu osoby, która uchyla się od terminowego dokonania płatności.
 10. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na ten kurs.
 11. Od 5 czerwca 2020 roku obowiązuje nowy Regulamin udzielania zniżek na usługi szkoleniowe organizowane przez placówkę kształcenia ustawicznego działającą w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku dalej zwany "Regulaminem".

§ 5

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie powinna być przesłana pisemnie w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie obejmującym powyżej 30 godzin zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot płatności pomniejszony o 10% ceny kursu (jako koszty manipulacyjne) oraz koszt materiałów. Zwrot następuje tylko w przypadku rezygnacji do trzech pierwszych zajęć.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie obejmującym do 30 godzin zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności jeśli powiadomi o rezygnacji z uczestnictwa w kursie pisemnie w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem kursu.

§ 6

W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu faksem lub pocztą elektroniczną przez uczestnika prośby o zwrot. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyżej wymienionych informacji na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.

§ 7

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
 2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
 3. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować  wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie prowadzenia kursu.
 4. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

§ 8

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu.
 2. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot  reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi (uczestnikom) kursu odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

§ 9

Uczestnicy kursów, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach związanych wyłącznie z prowadzoną przez Organizatora działalnością szkoleniową, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

§ 10

 1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych.
 3. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego działające w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Organizatora i zostają wprowadzone na czas nieokreślony.
ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349