Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez

placówkę kształcenia ustawicznego działającą w strukturze organizacyjnej

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

 

§ 1

 1. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o:
  1. Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Oddziału Okręgowego w Gdańsku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
  2. Prezydium – rozumie się przez to Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Gdańsku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
  3. Biurze – rozumie się przez to Biuro Zarządu Oddziału Okręgowego w Gdańsku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
  4. Oddziale – rozumie się przez to Oddział Okręgowy w Gdańsku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
  5. Placówce – rozumie się przez to placówkę kształcenia ustawicznego, dla której osobą prawną prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Oświatowa Oddziału Okręgowego w Gdańsku,
  6. Dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora placówki kształcenia ustawicznego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Oświatowa Oddziału Okręgowego w Gdańsku,
  7. Usługi szkoleniowe – rozumie się przez to odpłatny kurs lub szkolenie,
  8. Kursie – rozumie się przez to kurs trwający ponad 30 godzin lekcyjnych,
  9. Szkoleniu – rozumie się przez to kurs trwający do 30 godzin lekcyjnych,
  10. Organizator – rozumie się przez to Niepubliczną Placówkę Oświatową Oddziału Okręgowego w Gdańsku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
  11. Karta zgłoszenia – formularz zawierający dane osobowe uczestnika, którego wypełnienie jest niezbędne w celu zapisania się na usługi szkoleniowe,
 2. Organizatorem usług szkoleniowych jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Oświatowa Oddziału Okręgowego w Gdańsku.
 3. Organizator posiada biuro, w którym można załatwiać sprawy dotyczące usług szkoleniowych. Biuro ma siedzibę przy ul. Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk.
 4. Godziny obsługi interesantów w biurze placówki kształcenia ustawicznego podane są na stronie internetowej www.gdansk.skwp.pl.

§ 2

 1. Informacja na temat organizacji kursów i szkoleń zawarta jest w ofertach szkoleniowych oraz na stronie internetowej www.gdansk.skwp.pl.
 2. Warunkiem udziału w kursach lub szkoleniach jest wypełnienie i przekazanie karty zgłoszenia oraz złożenie oświadczenia o wykształceniu:
  • on-line za pośrednictwem formularza karty zgłoszenia na stronie internetowej,
  • za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Organizatora lub adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie,
  • osobiście do biura Organizatora.
  • złożenia oświadczenia o wykształceniu.
 3. Karty zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia - liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego uzgodnienia z Organizatorem oraz złożenia wypełnionych kart zgłoszenia w jednej z form określonych w ust. 2.
 4. Za skutecznie zapisanych na kurs lub szkolenie, uważa się tych zgłoszonych uczestników, którzy złożyli czytelnie wypełnione w całości karty zgłoszenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy uczestników, jeżeli liczba osób chętnych na daną usługę szkoleniową przekroczy liczbę wolnych miejsc.
 6. O przyjęciu na kurs lub szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunków określonych w statucie placówki kształcenia ustawicznego i programach nauczania.
 7. Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu listy zgłoszeń mogą być umieszczane na liście rezerwowej.
 8. Dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia o wykształceniu, o którym mowa w ust. 2 w terminie późniejszym, jednak nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia kursu.

§ 3

 1. Najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub innego kanału informacyjnego potwierdzi udział w kursie lub szkoleniu wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących organizacji usługi szkoleniowej oraz płatności za uczestnictwo w niej.
 2. W przypadku doręczenia Organizatorowi karty zgłoszenia w terminie późniejszym niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia, powyższe informacje zostaną przekazane uczestnikowi bez zbędnej zwłoki, po doręczeniu karty zgłoszenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi szkoleniowej oraz zmiany: miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy prowadzącego zajęcia w ramach usługi szkoleniowej.
 4. W przypadku odwołania usługi szkoleniowej przez Organizatora, każda osoba zapisana na dany kurs lub szkolenie otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 5. Informacje na temat wymaganej frekwencji, warunków ukończenia usług szkoleniowych, egzaminów, wydawania certyfikatów lub zaświadczeń zamieszczane są każdorazowo na stronie internetowej w opisie danej usługi szkoleniowej.

§ 4

 1. Kursy realizowane są zgodnie z programem nauczania.
 2. Czas trwania kursu lub szkolenia określony jest w godzinach lekcyjnych, gdzie jedna godzina lekcyjna to 45 minut.
 3. Cena za usługę szkoleniową obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej. Cena za kurs nie obejmuje kosztów dodatkowych w postaci opłaty za:
  1. powtórne przystąpienie do egzaminu – koszt 300 zł,
  2. wydania certyfikatu w języku angielskim – koszt 30 zł,
  3. wydanie duplikatu certyfikatu – koszt 30 zł.
 4. Płatność za kurs lub szkolenie powinna zostać uiszczona przelewem na rachunek bankowy Organizatora w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w usłudze szkoleniowej. Jeżeli potwierdzenie uczestnictwa zostanie wysłane w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi szkoleniowej przedpłata za kurs musi zostać dokonana najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, przed ich rozpoczęciem.
 5. Faktura, potwierdzająca dokonanie przedpłaty, zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku i przesłana pocztą do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania wpłaty za usługę szkoleniową. W przypadku uzyskania pisemnej zgody płatnika faktura może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w piśmie adres e-mail.
 6. Organizator dopuszcza możliwości dokonania płatności za kurs lub szkolenie na podstawie faktury wystawionej i odebranej przez uczestnika najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi szkoleniowej. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze. O wyborze wyżej wymienionej formy płatności uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora, składając kartę zgłoszenia i dołączając do niej oryginał oświadczenia płatnika, że zobowiązuje się do dokonania płatności za szkolenie. Oświadczenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania płatnika.
 7. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kursy długie w ratach. Warunkiem dokonania płatności w tej formie jest złożenie przez uczestnika odpowiedniego podania najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Opłata pierwszej raty za kurs powinna zostać uiszczona na zasadach określonych w ust. 4.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia z listy uczestników usługi szkoleniowej słuchacza, który uchyla się od terminowego dokonania płatności, nie dokonując jej w terminie 14 dni od ostatniego dnia na dokonanie płatności, który wyznaczył Organizator.
 9. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na ten kurs.
 10. Za usługi szkoleniowe dopuszcza się możliwość dokonywania zapłaty po rozpoczęciu zajęć, za które płatność dokonywana jest w uzgodnionych ratach lub podpisana została umowa, w której został uzgodniony termin zapłaty.

§ 5

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu oraz przeniesienia pomiędzy grupami kursowymi lub szkoleniowymi odbywają się na zasadach określonych w statucie placówki kształcenia ustawicznego.
 2. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział w kursie lub szkoleniu w pełnej wysokości.
 3. W przypadku kursów i szkoleń wyjazdowych podczas których dla uczestników wynajmowany jest hotel, zbiorowy transport i inne związane z tym koszty. Rezygnacja odbywa się na zasadach określonych w ust. 1. Warunkiem przyjęcia rezygnacji jest pokrycie wszelkich kosztów poniesionych w związku z organizowanym kursem lub szkoleniem dotyczących uczestników, których rezygnacja dotyczy, w tym między innymi kosztów usług hotelowych i gastronomicznych oraz kosztów transportu zbiorowego.
 4. Uczestnik kursu lub szkolenia, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę szkoleniową na odległość lub poza lokalem organizatora, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień wysłania karty zgłoszenia do organizatora w sposób określony w § 2 ust. 2 tiret 1 i 2.
 5. W przypadku odstąpienia Uczestnik zobowiązany jest zwrócić wszelkie otrzymane materiały edukacyjne. Jakiekolwiek wykorzystanie otrzymanych materiałów szkoleniowych stanowić będzie naruszenie praw autorskich i może być podstawą dochodzenia stosownego odszkodowania.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane listem poleconym na adres placówki lub przekazane drogą elektroniczną na adres podany w § 1 ust. 3 niniejszych warunków za elektronicznym potwierdzeniem otrzymania lub złożone osobiście w siedzibie placówki za potwierdzeniem.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem nie jest możliwe
  w przypadku kursów lub szkoleń, które zostały zrealizowane w całości.

§ 6

 1. W przypadku wyczerpania liczby miejsc bądź odwołania kursu lub szkolenia, kwota wpłacona na poczet tej usługi zostanie zwrócona w całości. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata lub na inny rachunek wskazany przez dokonującego wpłaty.
 2. W przypadku rezygnacji z kursu lub szkolenia zwrot wpłaty w wysokości określonej na podstawie zapisów statutu placówki kształcenia ustawicznego oraz § 5 ust. 4 niniejszych warunków następuje na zasadach podanych w ust. 1.

§ 7

 1. Materiały edukacyjne dostarczane są Uczestnikowi sukcesywnie. Pierwsza partia materiałów dostarczona jest nie później niż w terminie 7 dni od rozpoczęcia kursu lub szkolenia. W przypadku konieczności aktualizacji materiałów edukacyjnych w czasie kursu lub szkolenia, uaktualnione materiały edukacyjne przekazywane są nie później niż z dniem zakończenia kursu lub szkolenia. Udostępnienie materiałów w formie papierowej możliwe jest za pośrednictwem wysyłki materiałów po otrzymaniu mailowej informacji o rozpoczęciu kursu oraz opłaceniu pierwszej raty - koszt wysyłki pokrywa uczestnik kursu.
 2. W przypadku kursów lub szkoleń trwających krócej niż 7 dni materiały szkoleniowe dostarczane są najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych
  w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych w czasie usługi szkoleniowej.
 4. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu lub szkolenia chronione są prawem autorskim.
 5. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursu lub szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych w trakcie prowadzenia kursu lub szkolenia.
 6. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu lub szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.
 7. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć dydaktycznych, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu Placówki , bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
 8. Decyzję w sprawie zmiany formy realizacji zajęć podejmuje Dyrektor Placówki w uzgodnieniu z osobą prowadzącą Placówkę.

§ 8

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów lub szkoleń w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia usługi szkoleniowej.
 2. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacja niespełniająca tych warunków nie będzie przez Organizatora rozpatrywana.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi (uczestnikom) usługi szkoleniowej odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 4. Organizator ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

§ 9

 1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się ze statutem placówki kształcenia ustawicznego i z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją. Na przesłanym formularzu zgłoszenia dla jego skuteczności wymagane jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz potwierdzenie akceptacji jego treści.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.
 3. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego działające w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Organizatora i zostają wprowadzone na czas nieokreślony.

§ 10

 1. W przypadku realizacji przez Organizatora części lub całości procesu kształcenia drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległości konieczne jest posiadanie przez uczestnika urządzenia multimedialnego z systemem operacyjnym, aktualną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet.
 2. W celu ochrony systemów teleinformatycznych rekomendowane jest zainstalowanie, stale aktualizowanego, oprogramowania antywirusowego.
 3. Uczestnik biorący udział w procesie kształcenia realizowanym w części lub całości drogą elektroniczną jest zobowiązany do:
  1. niepodejmowania działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Organizatora, a także wszelkich innych działań prowadzących do nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Organizatora,
  2. nieprzeciążenia lub destabilizacji systemów Organizatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni, bądź pośredni udział w kursach lub szkoleniach,
  3. nieudostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Organizatora osobom nieuprawnionym,
  4. nieupowszechniania w systemach teleinformatycznych Organizatora treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne
   z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzania lub rozpowszechniania poprzez systemy teleinformatyczne Organizatora,
  5. niezamieszczania w systemie teleinformatycznym Organizatora niebezpiecznych plików oraz linków do stron internetowych, które mogą spowodować instalację szkodliwego oprogramowania.

§ 11

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników usługi szkoleniowej jest Oddział Okręgowy w Gdańsku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników usługi szkoleniowej przez administratora danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO w celach związanych z organizacją i realizacją szkolenia, w tym przeprowadzenia egzaminu i wydania dokumentów poświadczających odbycie szkolenia, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na administratorze danych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz zagwarantowania bezpieczeństwa Uczestnikom usługi szkoleniowej.
 3. W przypadku świadczenia na rzecz Uczestników kursów i szkoleń usług marketingowych i wysyłki newslettera przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody Uczestnika usługi szkoleniowej.
ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 607 887 621, 607 710 213, 601 350 535
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063