Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.06.2023
Typ:
Szkolenie
Tryb:
wtorek
Opłata:
416,- zł od osoby
400,- zł Cena po zniżce dla Członków

CEL:

Szkolenie ma na celu przedstawienie szerokiego spojrzenia na kwestię odpowiedzialności księgowego, oraz innych osób odpowiedzialnych w jednostce za kwestie gospodarcze. Przedstawione zostaną warunki odpowiedzialności na gruncie różnych gałęzi prawa. Szczególna uwaga zostanie położona na kwestię umów pomiędzy księgowym i klientem w sposób mogący zwiększać bezpieczeństwo księgowego pod kątem ewentualnej odpowiedzialności.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Rodzaje odpowiedzialności, sankcji i zdarzeń
a) rodzaje odpowiedzialności,
b) nakładanie się na siebie różnych rodzajów odpowiedzialności,
c) rodzaje sankcji i ich aktualna specyfika w prawie podatkowym,
d) lex imperfecta – przepisy bez sankcji,

2. Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa
a) warunki odpowiedzialności
b) formy zjawiskowe czynu zabronionego
c) umyślność i nieumyślność czynu, w tym brak nadzoru w zakresie podatków (art. 84 KKS) jako przykład czynu mogącego być popełnionym nieumyślnie,
d) wybrane przykłady przestępstw i wykroczeń skarbowych dot.
- nieujawniania przedmiotu lub podstawy opodatkowania,
- oszustwa podatkowego,
- firmanctwa,
- niezłożenia VAT-26,
- uchylania się od opodatkowania,
- pominięcia MPP,
- ksiąg podatkowych,
- faktur,
- obowiązków płatnika,
- informacji podatkowych i MDR,
- utrudniania kontroli,
- braku nadzoru,
e) wybrane przestępstwa i wykroczenia na gruncie kodeksu karnego, dot.
- faktur,
- składania fałszywych zeznań,
- obrotu gospodarczego,
- interesów majątkowych w obrocie cywilnoprawnym,

3. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego (np. spółki z o.o.) za czyny zabronione pod groźbą kary

4. Odpowiedzialność cywilnoprawna
a) umowa i inne okoliczności wpływające na kształtowanie się odpowiedzialności,
b) zakres obowiązków księgowego,
c) odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa,
d) szkoda,
e) modyfikacja odpowiedzialności (wyłączenie, ograniczenie, rozszerzenie),
f) informacje uzyskane od Klienta będące podstawą księgowań,
g) jak najbezpieczniej układać relacje z Klientem,

5. Odpowiedzialność administracyjna
- wybrane przykłady czynów, za które może być nałożona kara administracyjna na podstawie różnych ustaw,
- zakład pracy lub kontrahent w roli „dłużnika zajętej wierzytelności” po otrzymaniu zajęcia,
- postanowienie o kwocie nieprzekazanej w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym (oraz różnice w narzędziach posiadanych przez administracyjny organ egzekucyjny a komornika sądowego),

6. Odpowiedzialność podatkowa
- w jakich sytuacjach księgowy podatnika poniesie odpowiedzialność podatkową,
- podmioty, które odpowiadają podatkowo, w tym członkowie zarządu,

7. Zgłoszenie wniosku o upadłość w kontekście wyłączenia odpowiedzialności

8. Działanie na szkodę spółki oraz innych podmiotów (w tym Skarbu Państwa)
- w aspekcie Kodeksu Spółek Handlowych,
- w aspekcie Kodeksu Karnego,
- w aspekcie Kodeksu Cywilnego,
- mechanizmy obronne podmiotów pokrzywdzonych, w tym m.in. mechanizm tzw. „skargi pauliańskiej” (uznanie czynności prawnej za bezskuteczną względem wierzyciela),

9. Nierzetelne prowadzenie ksiąg i problemy z tym związane

10. Odpowiedzialność księgowego jako przedsiębiorcy i jako pracownika

11. Wybrane pozostałe kwestie odpowiedzialności, obostrzeń i obowiązków
a) doradztwo podatkowe a podmioty uprawnione,
b) osoba wyznaczona do wykonywania czynności płatnika,
c) przeciwdziałanie zatorom płatniczym,
d) przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML),
e) raportowanie schematów podatkowych (MDR) przez księgowego jako tzw. wspomagającego,
f) minimalne wynagrodzenie przy świadczeniu usług,

12. Uzyskiwanie informacji od Klienta - w jaki sposób wiele informacji niepodatkowych ma wpływ na podstawę opodatkowania lub właściwy sposób raportowania,

13. Bezpieczeństwo prawne - modyfikacje odpowiedzialności
a) działania w celu ograniczenia ewentualnej odpowiedzialności karnoskarbowej, w tym modyfikację odpowiedzialności karnoskarbowej (m.in. czynny żal, skuteczna korekta, DPO – dobrowolne poddanie się odpowiedzialności),
b) działania w celu ograniczenia ewentualnej odpowiedzialności podatkowej, w tym defence file,
c) działania w celu ograniczenia ewentualnej odpowiedzialności cywilnej,

14. Podsumowanie
a) omówienie możliwych działań w kontekście procedur,
b) omówienie możliwych działań w kontekście umów i relacji z Klientem

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się we wtorek 27.06.2023 r. od godz. 9:00 do godz. 15:45.

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

Szkolenie organizowane wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

PROWADZĄCY:

Michał Marek Kowalski - Prawnik, doradca podatkowy, wykładowca, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wieloletni pracownik organów podatkowych (urzędów skarbowych i izby administracji skarbowej). Obecnie prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową, doradzając przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Jest autorem i współautorem procedur, w tym z zakresu MDR i AML. W zakresie prawa podatkowego wspiera m.in. księgowych i biegłych rewidentów. Uczestnik zespołów opiniodawczo-doradczych przy Ministrze Finansów.

OPŁATA:

416 zł od osoby

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063