Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
10.10.2021
Typ:
Szkolenie
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
640,- zł od osoby
608,- zł Cena po zniżce dla Członków
576,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia
544,- zł Cena po zniżce na szkolenie dla kursantów i byłych kursantów, wykupujących szkolenie, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od jego ukończenia i jednocześnie będących członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Gdańsku

CEL:

Celem szkolenia jest przygotowanie do  samodzielnego naliczania wynagrodzeń. Szkolenie skierowane jest do osób kończących I-III stopień certyfikacji, które chcą usystematyzować swoją wiedzę na temat wynagrodzeń oraz dla osób nie mających doświadczenia w dziedzinie płac.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA:

1. Przychody ze stosunku pracy - podstawy prawne:

 • definicja wynagrodzenia,
 • rodzaje wynagrodzeń,
 • składniki wynagrodzenia.

2. Minimalne wynagrodzenie i związane z nim obowiązki pracodawcy:

 • wynagrodzenie zaliczane do minimalnego wynagrodzenia,
 • minimalna stawka w przypadku umów cywilnoprawnych.

3.  Zasady i sposoby obliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pracy:

 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
 • wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego,
 • wynagrodzenie za pracę pomniejszane za czas nieobecności,
 • wynagrodzenie za dyżur,
 • wynagrodzenie za przestój.

4. Metodologia wyliczania wynagrodzenia pracownika z umowy o pracę:

 • przychód pracowniczy i jego wpływ na ubezpieczenia i podatek,
 • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - wyliczenie podstawy ubezpieczeń i zasady obliczania składek,
 • podatek dochodowy - podstawa opodatkowania, przychody zwolnione z opodatkowania, skala podatkowa, koszty uzyskania przychodów (ryczałtowe, 50%), kwota zmniejszająca podatek,
 • zwolnienie „zerowy PIT dla młodych”,
 • zasady naliczania podatku w trakcie roku (przekroczenie progu podatkowego),
 • zasady naliczania składek ZUS w trakcie roku (przekroczenie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia),
 • przychody zwolnione z oskładkowania,
 • wpływ PPK na naliczanie wynagrodzenia i na przepisy związane z wynagrodzeniami.

5. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w naturze oraz nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy.

6. Praktyczne rozliczenie wynagrodzeń dla pracowników, którzy:

 • przepracowali pełny miesiąc,
 • przepracowali część miesiąca,
 • przez część miesiąca pobierają wynagrodzenie za pracę, a za część miesiąca mają prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy,
 • przez część miesiąca mają prawo do wynagrodzenia chorobowego, a za część miesiąca mają prawo do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,
 • przez cały miesiąc mają prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy,
 • przez cały miesiąc mają prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego.

7. Zasady rozliczania umów cywilnoprawnych:

 • podatek zryczałtowany,
 • umowa cywilnoprawna a zbieg tytułów do ubezpieczeń,
 • naliczanie listy płac – umowa o dzieło,
 • naliczanie listy płac – umowa zlecenie.

8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

ORGANIZACJA:

 • Zajęcia zaplanowano na 2 spotkania:
Data Dzień tygodnia Ilość h Godziny
10.10.2021 niedziela 8 8:30-15:15
16.10.2021 sobota 8 8:30-15:15
 • Kurs będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Wymagania techniczne: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome lub Edge.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, udostępnione do pobrania na Platformie Szkoleniowej SKwP O/O w Gdańsku (dostęp po rozpoczęciu kursu).
 • Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności sprawdzana przez wykładowcę na zajęciach.
 • Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

PROWADZĄCY:

Danuta Kosikowska - Specjalista kadr i płac. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kursach Kadry i Płace. Opiekun Klubu Księgowo-Kadrowego. Od 2019 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości.  Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Od 2009 Kierownik Działu Kadr i Płac w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

OPŁATA:

 • 640 zł od osoby
ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. Dział Szkoleń – 601 350 535, 607 710 213
tel. Dział Członkowski – 693 454 290, 58 341 25 30
tel. Księgowość – 603 112 916

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063