Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
29-30. 08.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
wt/śr
Opłata:
624,- zł od osoby
600,- zł Cena po zniżce dla Członków

CEL:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematem podatku odroczonego w aspekcie Ustawy o rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości, przedstawienie istoty tego podatku, zasad ustalania oraz ewidencji w księgach rachunkowych aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Zajęcia poprowadzą Dorota Kania i Monika Matyszewska

PROGRAM:

Dzień 1 - Zasady tworzenia podatku odroczonego

1. Podstawy prawne.
2. Uproszczenia w zakresie podatku odroczonego w ustawie o rachunkowości – polityka rachunkowości.
3. Wartość bilansowa/ wartość podatkowa aktywów i pasywów.
a. praktyczne sposoby obliczania wartości podatkowej dla poszczególnych pozycji aktywów i pasywów
b. dodatnie i ujemne różnice przejściowe
4. Zasady ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
5. Typowe przykłady występowania różnic przejściowych w przekroju pozycji bilansowych.
6. Zasady ewidencji rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Dzień 2 – Praktyczne przykłady rozpoznawania i ujmowania w księgach podatku odroczonego

7. Zasady ustalania i ujęcie rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego w korespondencji z:
a. wynikiem,
b. kapitałem własnym
c. wartością firmy:
8. wybrane zagadnienia szczególne
a. kompensowanie aktywów i rezerw
b. odpisy aktualizujące
9. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego.

 

ORGANIZACJA:

Szkolenie dwudniowe: wtorek 29.08.2023 i środa 30.08.2023 w godzinach 9:00-14:00

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę MS Teams, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

Szkolenie organizowane wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

HARMONOGRAM:

8:45 - 9:00 logowanie uczestników
9:00 - 14:00 szkolenie

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie ze wzorem MEN

OPŁATA:

624 zł od osoby

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

 

 

ul. Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

tel. 601-350-535
tel. 607-710-213

biuro@gdansk.skwp.pl

PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349

NIP: 5260307956

KRS: 0000101063